Revisió de preus

Verifiquem que els preus del SPU satisfan els principis d’assequibilitat, no discriminació, transparència i orientació a costos, de manera que s’incentivi la prestació eficient d’aquests serveis.

Revisem també els preus dels serveis postals prestats amb obligacions de servei públic per la celebració de processos electorals.

A més, verifiquem que els preus i els descomptes que s’apliquen als clients no suposen cap increment de les necessitats de finançament del SPU ni de la càrrega financera injusta compensable a l’operador designat, i que els preus esmentats i la resta de condicions associades són transparents i no discriminatoris.

Últimes resolucions SPU

Últimas 10 resoluciones de expedientes de revisión de precios SPU en el ámbito Postal
Número
Expediente
Fecha de resolución

Últimes 10 resolucions d’expedients de revisió de preus SPU en l’àmbit postal