Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/247/23 DAÑOS CAUSADOS POR DESASTRES NATURALES EN EL SECTOR AGRÍCOLA. NAVARRA Exenta UE 400.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA 22/05/2023
AE/CNMC/253/23 FINANCIACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA. CANARIAS. PROLONGACIÓN SA.59296 Exenta UE www.gobiernodecanarias.org 22/05/2023
AE/CNMC/252/23 INVERSIONES PRODUCTIVAS Y TECNOLÓGICAS. MURCIA Exenta UE INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 22/05/2023
AE/CNMC/251/23 LÍNIA START-UP CAPITAL COINVERSIÓN. CATALUÑA Exenta UE GENERALITAT DE CATALUNYA -AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA ACCIÓ 22/05/2023
AE/CNMC/250/23 INDEMNIZACIONES CLAVIBACTER SEPEDONICUS. ANDALUCÍA Exenta UE 70.000,00 € VICECONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO JUNTA DE ANDALUCIA 22/05/2023
AE/CNMC/246/23 PROGRAMA INDARTU 2023. PAÍS VASCO Exenta UE GOBIERNO VASCO 17/05/2023
AE/CNMC/243/23 PROGRAMA INDARTU 2023. PESCA. PAÍS VASCO Exenta UE GOBIERNO VASCO 17/05/2023
AE/CNMC/245/23 COPRODUCCIONES INTERNACIONALES MINORITARIAS DE LARGOMETRAJES CINEMATOGRÁFICOS. CATALUÑA Exenta UE INSTITUTO CATALÁN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES 17/05/2023
AE/CNMC/244/23 AYUDAS A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. PAÍS VASCO Exenta UE GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 17/05/2023
AE/CNMC/242/23 AYUDAS PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA CULTURAL ÁREAS NO URBANAS 2023 -MRR- . VIZCAYA Exenta UE DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 17/05/2023