Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/440/23 SA.109309 INV - PROYECTOS ESTRATÉGICOS CONTEMPLADOS EN LA ESTRATEGIA RIS3MUR Exenta UE 9.764.735,00 € REGION DE MURCIA 27/09/2023
AE/CNMC/439/23 SA.109302 CULT - CENTROS MUNICIPALES DE ENSEÑANZAS MUSICALES Exenta UE 13.600.000,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023
AE/CNMC/438/23 SA.109301 CULT - DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES GALLEGOS Exenta UE 300.000,00 € AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS 27/09/2023
AE/CNMC/437/23 SA.109300 CULT- FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Exenta UE 100.000,00 € COMUNIDAD DE MADRID 27/09/2023
AE/CNMC/436/23 SA.109298 LEHIATU 2023 CAPÍTULO V - AGRO - AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES EN LA TRANSFORMACIÓN DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS EN LAS INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI. Exenta UE 500.000,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023
AE/CNMC/435/23 SA.109297 AGRI - REPOBLACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES EN CASO DE VACIADO SANITARIO EN OVINO Y CAPRINO POR MEDIDAS DE EMERGENCIA ANTE VIRUELA OVINA Y CAPRINA. Exenta UE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA 27/09/2023
AE/CNMC/434/23 SA.109296 MIMAM - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ALQUILER SOCIAL EN EDIFICIOS ENERGETICAMENTE EFICIENTES -MRR- Exenta UE 13.775.000,00 € INSTITUTO GALLEGO DE VIVIENDA Y SUELO 27/09/2023
AE/CNMC/433/23 SA.109295 MIMAM - ACTUACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS DE COMPERENCIA MUNICIPAL -MRR- Exenta UE 3.600.000,00 € XUNTA DE GALICIA 27/09/2023
AE/CNMC/432/23 SA.109277 PESCA - LEHIATU 2023 CAPÍTULO VI - OBTENCIÓN PRODUCTOS ALIMENTARIOS CUYA PROCEDENCIA SEA DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA Exenta UE 300.000,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023
AE/CNMC/431/23 SA.109276 LEHIATU 2023 CAPÍTULO V - PESCA - AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES EN LA TRANSFORMACIÓN DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS EN LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI. Exenta UE 300.000,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023