Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/146/23 PROGRAMA NEOTEC 2023 Exenta UE CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL 18/04/2023
AE/CNMC/193/23 AYUDAS A INVERSIONES EMPRESARIALES DE ALTO IMPACTO. CATALUÑA Exenta UE GENERALITAT DE CATALUNYA -AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA ACCIÓ 17/04/2023
AE/CNMC/192/23 MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. PAÍS VASCO Exenta UE LANBIDE SERVICIO VASCO DE EMPLEO 17/04/2023
AE/CNMC/191/23 PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO PROTEGIDO -MODIFICACIÓN SA.106942- . CASTILLA-LA MANCHA Exenta UE CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 17/04/2023
AE/CNMC/190/23 AYUDAS PARA ACELERAR LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. CASTILLA-LA MANCHA Exenta UE CONSEJERIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE CASTILLA-LA MANCHA 17/04/2023
AE/CNMC/189/23 AYUDAS EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA VALENCIANO DE INNOVACIÓN PARA LA MEJORA DEL MODELO PRODUCTIVO Exenta UE AGENCIA VALENCIANA DE INNOVACIÓN 14/04/2023
AE/CNMC/185/23 AGRUPACIONES DE DEFENSA VEGETAL PARA PREVENIR LAS PLAGAS DE LOS VEGETALES PARA EL AÑO 2023. ISLAS BALEARES Exenta UE 300.000,00 € FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS 11/04/2023
AE/CNMC/184/23 AYUDAS DESTINADAS AL SECTOR GANADERO. NAVARRA Exenta UE 1.750.000,00 € DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y GANADERÍA - GOBIERNO DE NAVARRA 11/04/2023
AE/CNMC/183/23 PROGRAMA DE PROYECTOS DE I+D EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO. CANTABRIA Exenta UE SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CANTABRIA -SODERCAN 11/04/2023
AE/CNMC/182/23 AYUDAS A AREAS NO URBANAS -MRR- . MADRID Exenta UE CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 11/04/2023