Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/171/23 PROYECTOS Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE PÚBLICOS CULTURALES 2023. PAÍS VASCO Exenta UE GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 31/03/2023
AE/CNMC/170/23 PROGRAMA TECNOLÓGICO AERONÁUTICO 2023 -MRR- Exenta UE CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL 31/03/2023
AE/CNMC/169/23 PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO PROTEGIDO. CASTILLA-LA MANCHA Exenta UE CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 30/03/2023
AE/CNMC/168/23 FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OTROS COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES. MADRID Exenta UE CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA COMUNIDAD DE MADRID 30/03/2023
AE/CNMC/166/23 ICF AGROLIQUIDEZ. PESCA. CATALUÑA Exenta UE INSTITUT CATALA DE FINANCES 29/03/2023
AE/CNMC/165/23 AYUDAS REGIONALES A LA INVERSIÓN. SUSTITUCIÓN DEL RÉGIMEN SA.102394. ANDALUCÍA Exenta UE VICECONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO JUNTA DE ANDALUCIA 29/03/2023
AE/CNMC/167/23 PROYECTOS TEATRALES DE SALA Y DE CALLE DE CARÁCTER PROFESIONAL -2023-2026- . CATALUÑA Exenta UE INSTITUTO CATALÁN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES 29/03/2023
AE/CNMC/162/23 PROGRAMA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA EN EL MUNDO RURAL Exenta UE MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 28/03/2023
AE/CNMC/159/23 ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE PROMUEVEN Y FORTALECEN LA INDUSTRIA EDITORIAL Exenta UE MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 28/03/2023
AE/CNMC/158/23 EVENTOS DE CONTENIDO CULTURAL DIGITAL EN CATALUÑA Exenta UE OFICINA DE APOYO A LA INICIATIVA CULTURAL. CATALUÑA 28/03/2023