Consumidores de energía

En les guies informatives següents podeu trobar informació sobre la legislació en vigor i els drets dels consumidors en relació amb el mercat energètic, així com les vies de solució de conflictes de què disposen els consumidors en cas de litigis.

La CNMC no té competències per resoldre les reclamacions dels consumidors d’energia. En les guies informatives per als consumidors d’electricitat i de gas natural trobareu informació sobre els organismes competents i els passos que s’han de seguir per presentar una reclamació, en funció del tipus de contracte i la comunitat autònoma en què el subministrament estigui localitzat.

 

 

 

 

Preus de venda al públic de carburants en estacions de servei

A la pàgina web del Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico es poden consultar els preus dels carburants a les estacions de servei a Espanya.

Comparador de ofertas de gas y electricidad

home del comparador

Disposem d’una aplicació que permet conèixer i comparar les diferents ofertes de subministrament de gas i electricitat disponibles al mercat.

És d’utilitat principalment si ets consumidor domèstic o pime, ja que inclou les ofertes de gas per a consumidors subministrats fins a 4 bars de pressió, inclosa la tarifa regulada, i ofertes d’electricitat per a consumidors en baixa tensió, amb discriminació horària i sense. 

El comparador pretén facilitar la comparativa de preus i serveis de les ofertes de gas i electricitat disponibles al mercat, de manera senzilla i personalitzada, segons el volum de consum i la ubicació geogràfica. 

 

Simulador de la factura d'electricitat

home del simulador


Disposem d’un simulador de factures d’electricitat de subministraments acollits al PVPC i de factures d’últim recurs per a consumidors vulnerables disponible. 


Per fer servir el simulador, heu d’introduir les dades que apareixen a la factura: dates inicial i final de lectura, potència i peatge d’accés contractats, consum registrat en el període i si sou beneficiaris del bo social o no. Amb això l’eina us indica l’import total de la factura. 


En cas que disposeu d’un comptador intel·ligent efectivament integrat en el sistema, heu d’adjuntar el fitxer amb les dades horàries del consum, que podeu baixar de la pàgina web de la distribuïdora. En el simulador trobareu un enllaç a la llista de distribuïdores i els webs respectius. 


Podeu fer servir aquesta eina per comprovar la factura, sempre que tingueu una potència contractada de 10 kW o inferior i us subministri una comercialitzadora de referència al preu de “PVPC variable”.Disponemos  de un simulador de facturas de electricidad de suministros acogidos al PVPC y facturas de último recurso para consumidores vulnerables disponible. 

Para utilizar el simulador, debes introducir los datos que aparecen en tu factura: fechas inicial y final de lectura, potencia y el peaje de acceso contratados, consumo registrado en el periodo y, en su caso, si eres beneficiario del bono social, dando la herramienta como resultado el importe total de la factura. 

En caso de disponer de contador inteligente efectivamente integrado en el sistema, debes adjuntar el fichero con los datos horarios de tu consumo, que puedes descargar en la página web de tu distribuidora. En el simulador encontrarás un enlace al listado de distribuidoras y sus webs. 

Puedes utilizar esta herramienta para comprobar tu factura si tienes una potencia contratada menor o igual a 10kW y está siendo suministrado por un comercializador de referencia a precio de PVPC variable.