Estudis

Entre les nostres funcions hi ha la promoció d’una competència efectiva en els mercats, mitjançant la realització d’estudis i treballs de recerca en matèria de competència, així com informes generals sobre sectors, si escau, amb propostes de liberalització, desregulació o modificació normativa.

Els estudis analitzen la situació d’un sector o branca d’activitat econòmica segons l’òptica de la competència i la regulació econòmica eficient. Conjuguen l’examen del marc normatiu amb l’anàlisi de l’estructura del mercat, el comportament i els incentius dels operadors i els condicionants econòmics del sector o sectors analitzats.

La finalitat és dirigir recomanacions a les administracions públiques o als agents que operen en el sector amb l’objectiu d’afavorir la competència i obtenir resultats econòmics més eficients que, de manera alineada amb l’interès general, beneficiïn els consumidors, les empreses i les administracions públiques.

 

Metodologia

Les metodologies sistematitzen un conjunt de procediments, pautes i accions que s’han de seguir per assolir un objectiu o dur a terme una investigació. Les metodologies inclouen, com a guia, una llista de les tasques o accions que han de dur a terme la CNMC o els operadors econòmics, així com la seva seqüència o ordre d’execució, la durada de les diferents accions, la descripció de l’objectiu últim que s’ha d’assolir en cada fase i una sèrie de recomanacions o bones pràctiques que s’han de complir. Amb això es pretén sistematitzar els procediments, les tècniques i les accions necessàries per assolir un objectiu concret, com pot ser l’elaboració d’un estudi.

Metodología (Español)

PDF, 59 páginas, 462 kb

Methodology (English)

PDF, 55 páginas, 560 kb

Sugerencias de estudios

Suggeriments d’estudis al Departament de Promoció de la Competència. Entre els instruments utilitzats per la promoció de la competència destaca l’elaboració d’estudis de sectors econòmics. Hi pots col·laborar, si vols, proposant futurs sectors per analitzar la Sotsdirecció d’Estudis i Informes de la CNMC.

 

Últims estudis de mercat

Últims 10 estudis de mercat

Últimas guías