Informes

Coordinem les propostes que s’eleven al Consell en els informes sobre projectes normatius.

Aquesta tasca d’assessorament a les administracions públiques que proposa una nova normativa o canvis normatius es fa sistemàticament des de l’enfocament de promoció de la competència efectiva i foment de la regulació econòmica eficient. S’hi inclouen actuacions efectuades en l’exercici de la funció consultiva, amb la categorització d’informes de projectes normatius (IPN), per fer referència a actuacions normatives, o d’informes (INF), per fer referència a actuacions no estrictament normatives (per exemple, un informe sobre un plec de contractació pública), o bé d’ofici, com informes de posició amb la categorització de propostes (PRO).

S’inclouen en aquest apartat totes les actuacions coordinades per aquest Departament a sol·licitud d’un òrgan que proposi la normativa, bé amb la categorització d’informes de projectes normatius (IPN), per fer referència a actuacions normatives, bé amb la categorització d’informes (INF), per fer referència a actuacions objecte d’anàlisi no estrictament normatives (per exemple, un informe sobre un plec de contractació pública). A més, s’hi inclouen també les actuacions o propostes (PRO) aprovades pel Consell de la CNMC que, en virtut de la seva independència, escaigui traslladar a l’Administració i l’opinió pública respecte a la posició de la CNMC en relació amb aquesta, ateses les seves implicacions per a la competència efectiva i la regulació econòmica eficient.

 

Últims informes sobre normativa

Últimos 10 informes sobre normativa
Número Expediente Fecha
IPN/CNMC/037/19 PRD POR EL QUE SE MODIFICA EL RD 1619/2005 SOBRE GESTIÓN DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO
IPN/CNMC/032/19 P.R.D. POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO GENERAL DE CONDUCTORES
IPN/CNMC/034/19 P.R.D. QUE REGULA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDERO
IPN/CNMC/031/19 P.R.D. POR EL QUE SE APRUEBAN LOS ESTATUTOS GENERALES DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE QUÍMICOS Y DE SU CONSEJO GENERAL
IPN/CNMC/022/19 PROYECTO DE REAL DECRETO /2019 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS LONJAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS COMO LONJAS DE REFERENCIA Y DE SUS ASOCIACIONES Y SE CREA EL REGISTRO
IPN/CNMC/020/19 PROYECTO DE ORDENANZA AYUNT. MADRID REGULADORA DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR -VTC-
IPN/CNMC/019/19 PROYECTO DE REGLAMENTO 1/2019 DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA POR EL QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ESTANCIAS TURÍSTICAS EN VIVIENDAS
IPN/CNMC/018/19 P.R.D. POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
IPN/CNMC/016/19 P.R.D. POR EL QUE SE REGULA EL RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y SUS ASOCIACIONES EN DETERMINADOS SECTORES AGRARIOS
IPN/CNMC/015/19 P.O.M. POR LA QUE SE DESARROLLA LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Últims 10 informes sobre normativa