Informes

Coordinem les propostes que s’eleven al Consell en els informes sobre projectes normatius.

Aquesta tasca d’assessorament a les administracions públiques que proposa una nova normativa o canvis normatius es fa sistemàticament des de l’enfocament de promoció de la competència efectiva i foment de la regulació econòmica eficient. S’hi inclouen actuacions efectuades en l’exercici de la funció consultiva, amb la categorització d’informes de projectes normatius (IPN), per fer referència a actuacions normatives, o d’informes (INF), per fer referència a actuacions no estrictament normatives (per exemple, un informe sobre un plec de contractació pública), o bé d’ofici, com informes de posició amb la categorització de propostes (PRO).

S’inclouen en aquest apartat totes les actuacions coordinades per aquest Departament a sol·licitud d’un òrgan que proposi la normativa, bé amb la categorització d’informes de projectes normatius (IPN), per fer referència a actuacions normatives, bé amb la categorització d’informes (INF), per fer referència a actuacions objecte d’anàlisi no estrictament normatives (per exemple, un informe sobre un plec de contractació pública). A més, s’hi inclouen també les actuacions o propostes (PRO) aprovades pel Consell de la CNMC que, en virtut de la seva independència, escaigui traslladar a l’Administració i l’opinió pública respecte a la posició de la CNMC en relació amb aquesta, ateses les seves implicacions per a la competència efectiva i la regulació econòmica eficient.

 

Últims informes sobre normativa

Últims 10 informes sobre normativa