Legitimació activa 5.4. Barreres a la competència

La legitimació activa de l’article 5.4 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, és una de les funcions més destacades per preservar i promoure la competència efectiva en tots els mercats i sectors productius.

La legitimació activa de l’article 5.4 permet al Consell de la CNMC, a proposta del Departament de Promoció de la Competència, impugnar davant dels tribunals actes de les administracions públiques i disposicions generals de rang inferior a la llei de les quals es derivin obstacles a mantenir una competència efectiva en els mercats.

Malgrat que és estrictament promoció (advocacy), destaca per ser un instrument ex post. Alhora, és la principal eina coactiva de la CNMC en la seva funció de promoció de la competència.

L’aplicació d’aquesta eina es basa en els principis de necessitat i proporcionalitat. Constitueix l’últim recurs davant de situacions de gravetat especial per a la competència efectiva que, segons el parer de la CNMC, s’han de remoure de l’ordenació jurídica.

La CNMC és una de les primeres autoritats de competència i regulació al món que disposa d’aquest instrument.

El Pla estratègic de la CNMC estableix com a acció estratègica 10 la potenciació de la legitimació activa de l’autoritat. Per la seva part, el Pla d’actuació 2015 de la CNMC busca reforçar la legitimació activa mitjançant un coneixement més ampli d’aquest procés i la col·laboració pública (actuació 10.1 i actuació 16.3).

Últimes impugnacions article 5.4

Últimes 10 impugnacions article 5.4