Informes econòmics en legitimació activa

Disposem de la legitimació activa per impugnar davant dels tribunals actes de les administracions públiques i disposicions generals de rang inferior a la llei que siguin contraris als principis d’una regulació econòmica eficient i afavoridora de la competència.

Els informes econòmics en legitimació activa es duen a terme dins dels procediments d’impugnació davant dels tribunals en el marc de l’article 5.4 de la Llei 3/2013 o de l’article 27 de la Llei 20/2013, tenen caràcter pericial i són elaborats per la Sotsdirecció d’Anàlisi Econòmica en el marc de la seva plena autonomia i independència en la producció d’anàlisi econòmica i quantitativa.

L’objectiu dels informes econòmics és fer una anàlisi econòmica i quantitativa de les restriccions a la competència objecte d’impugnació i dels seus efectes, amb la incorporació en ocasions d’una quantificació del cost que les restriccions suposen per als consumidors. L’objectiu que persegueix és reforçar les actuacions de legitimació activa i, d’aquesta manera, contribuir a la defensa i la promoció de la competència efectiva i la regulació econòmica eficient en l’economia espanyola.

El Pla estratègic estableix com a acció estratègica 10 la potenciació de la legitimació activa.

 

Últims informes pericials d’anàlisi econòmica

Últimos 10 informes periciales de SAE
Número Expediente Fecha de resolución Asunto
LA/06/2018 ORDENANZA VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO SAN SEBASTIÁN - DONOSTIA Informe económico sobre la ordenanza municipal reguladora del uso de vivienda turística y de alquiler de habitaciones en vivienda habitual para uso turístico del ayuntamiento de San Sebastián - LA/06/2018
LA/08/2018 REGLAMENTO VTC BARCELONA RECURSO 159/18 / 159/2018 Informe económico sobre las restricciones a la competencia incluidas en el reglamento de ordenación de la actividad de transporte urbano discrecional de viajeros con conductor en vehículos de hasta 9 plazas que circula integramente en el ámbito del área metropolitana de Barcelona – LA/08/2018
LA/03/2018 MORATORIA COMERCIAL MALLORCA II Informe económico sobre la suspensión cautelar de autorización para la implantación y ampliación de grandes establecimientos comerciales en la Isla de Mallorca – LA/003/2018
LA/05/2018 MODIFICACIÓN PGOU BILBAO Informe económico sobre la modificación pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao en lo relativo a la regulación del uso de alojamiento turístico – LA/05/2018
LA/04/2018 MORATORIA ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS MADRID Informe económico sobre los acuerdos del ayuntamiento de Madrid en materia de alojamientos turísticos
LA/01/2018 REAL DECRETO 1076/2017 DE 29 DE DICIEMBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN NORMAS COMPLEMENTARIAS AL ROTT EN RELACIÓN CON LA EXPLOTACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR INFORME ECONÓMICO SOBRE LAS RESTRICCIONES A LA COMPETENCIA INCLUIDAS EN EL REAL DECRETO 1076/2017 DE 29 DE DICIEMBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN NORMAS COMPLEMENTARIAS AL ROTT EN RELACIÓN CON LA EXPLOTACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR – LA/01/2018
LA/01/2016 GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. MORATORIA MALLORCA Informe económico sobre la suspensión cautelar de autorización para la implantación y ampliación de grandes establecimientos comerciales en la isla de Mallorca..
UM/010/17 MEDIACIÓN SERVICIOS TAXI CATALUÑA Informe económico sobre el Decreto 314/2016, relativo a la actividad de mediación en los servicios de taxi en Cataluña
LA-CA/01/17 PLAN URBANÍSTICO BILBAO -13.2- informe económico sobre el acuerdo del Ayuntamiento de Bilbao, de 24 de noviembre de 2016, mediante el que se aprueba una modificación de la ordenanza nº 7 para la zona del ensanche del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao
UM/147/16 ITES BILBAO/BILBO Informe económico sobre la reserva de actividad de arquitectos y arquitectos técnicos en la Inspección Técnica de Edificios en Bilbao

Últims 10 informes pericials de SAE