Promoció d'obra europea

La comunicació audiovisual ha de reflectir la diversitat cultural i lingüística dels ciutadans. En connexió íntima amb aquest dret, supervisem i controlem el compliment de dos tipus d’obligacions per part dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual, que tenen com a finalitat fomentar i promocionar la producció i la indústria audiovisual europea i espanyola..

Obligació de finançament anticipat de la producció d’obres europees (article 5.3 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual).

Els prestadors obligats han de contribuir al finançament anticipat de la producció europea de determinades obres audiovisuals amb el 5% dels ingressos que hagin generat en l’exercici anterior, d’acord amb el seu compte d’explotació (6% per als prestadors de titularitat pública).

Una part d’aquest percentatge es destina a pel·lícules cinematogràfiques i, dins d’aquestes, a la producció en alguna de les llengües oficials d’Espanya i a les obres de productors independents..

Obligació d’emissió anual d’obres europees (article 5.2 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual).

Els prestadors televisius han de reservar el 51% del temps d’emissió anual de la programació a obres europees i el 10% a obres europees de productors independents. El temps d’emissió es calcula excloent-ne el dedicat a informacions, manifestacions esportives, jocs, publicitat, serveis de teletext i televenda.

Per la seva part, els prestadors de catàlegs de programes o serveis televisius a petició han de reservar el 30% del catàleg a obres europees, i d’aquesta reserva la meitat ho ha de ser en alguna de les llengües oficials d’Espanya.

Ultimes  resolucions

Últimas 10 resoluciones de expedientes de promoción de obra europea en el ámbito audiovisual
Número Asunto Fecha de resolución
FOE/DTSA/020/20 Acuerdo por el que se amplía el plazo para resolver el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas por parte de COMUNIDAD FILMIN S.L. dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010 de 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual relativa al ejercicio 2019.
FOE/DTSA/019/20 Acuerdo por el que se amplía el plazo para resolver el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas por parte de RAKUTEN TV EUROPE S.L.U. dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010 de 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual relativa al ejercicio 2019.
FOE/DTSA/026/19/ANUAL2018 Informe sobre el cumplimiento en el ejercicio 2018, de la obligación de financiación anticipada de la producción europea de películas cinematográficas, películas y series para televisión, documentales y series de animación.
FOE/DTSA/202/14
FOE/DTSA/018/19 FOE/DTSA/018/19/VODAFONE
FOE/DTSA/013/19 FOE/DTSA/013/19/FOX
FOE/DTSA/012/19 FOE/DTSA/012/19/SONY
FOE/DTSA/010/19 FOE/DTSA/010/19
FOE/DTSA/014/19 FOE/DTSA/014/19/THCI
FOE/DTSA/016/19 FOE/DTSA/016/19

Todas las resoluciones de expedientes de promoción obra europea en el ámbito audiovisual