Conflictes

En el mercat de comunicació audiovisual podem resoldre els conflictes següents:

  • Els que se suscitin entre els agents que intervenen en els mercats de comunicació audiovisual sobre matèries en les quals la Comissió tingui atribuïda competència.
  • Els que se suscitin en relació amb la cessió de canals de ràdio i televisió a què fa referència l’article 31 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual.
  • Els que se suscitin en relació amb l’accés dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual radiofònica en estadis i recintes esportius, a què fa referència l’article 19.4 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual.

Últimes resolucions

Todas las resoluciones de conflictos en el ámbito audiovisual