Accés a la xarxa

Supervisem i controlem l’aplicació de la normativa vigent en matèria d’accés a la xarxa i a la resta d’infraestructures i serveis postals.

Comprovem que les tarifes fixades s’ajusten als principis de transparència, no discriminació i cobertura del cost ocasionat a la persona titular de la xarxa i verifiquem que aquestes tarifes no suposen cap increment en les necessitats de finançament del SPU ni de la càrrega financera injusta compensable a l’operador prestador del servei.

Desenvolupem els criteris per determinar tarifes de contractes.

Resolem els conflictes entre operadors en relació amb l’accés tant a la xarxa postal com a altres elements d’infraestructura i serveis.

Arbitrem els conflictes entre operadors no designats per a la prestació del SPU.

Últimes resolucions

Tots les resolucions d’aprovacions del contracte tipus d’accés a infraestructures postals

 

Comptabilitat analítica de l’operador designat per prestar el Servei Postal Universal

Últimas 10 resoluciones de aprobaciones del contrato tipo de acceso a infraestructuras postales
Número Nombre Fecha resolución
CFT/DTSP/200/20 RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL S.L
CFT/DTSP/200/20 RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL S.L
CFT/DTSP/044/16 CONFLICTO DE ACCESO A LA RED POSTAL PÚBLICA

Totes les resolucions de verificació de comptabilitat analítica en l’àmbit postal