Concreció i desenvolupament d’obligacions

En el marc de la regulació ex ante de mercats s’imposen determinades obligacions específiques als operadors designats amb poder significatiu de mercat en els mercats de referència corresponents, entre les quals es poden incloure:

 • Obligacions de donar accés a la xarxa a altres operadors.
 • Obligacions sobre el control de preus i comptabilitat de costos.
 • Obligacions de transparència i no discriminació.

 

Ofertes a l’engròs vigents

En aplicació d’aquestes obligacions específiques aprovem i revisem les ofertes de referència que inclouen les condicions tècniques i econòmiques sota les quals l’operador designat amb poder significatiu de mercat presta els serveis a l’engròs regulats a la resta d’operadors; fixem i supervisem els preus d’accés a la xarxa de l’operador amb poder significatiu de mercat i, en determinats mercats, supervisem també la replicabilitat (capacitat de replicar-la per part dels competidors) de les ofertes comercials al detall que l’operador esmentat ha de comunicar amb caràcter previ a la comercialització.

Actualment, les ofertes a l’engròs de referència vigents són:

 • Oferta d’accés al bucle de la persona abonada (OBA)

 • Oferta d’interconnexió de referència TDM (OIR-TDM)

 • Oferta d’interconnexió de referència IP (OIR-IP)

 • Oferta de referència de línies llogades (ORLA)

 • Oferta a l’engròs d’accés a registres i conductes (MARCo)

 • Accés a l’engròs a la línia telefònica (AMLT)

 • Oferta de referència per a l’accés als centres emissors de Cellnex (ORAC)

 • Nou servei Ethernet de banda ampla (NEBA)

 • Accés desagregat virtual al bucle de fibra òptica (NEBA local)

 

En el marc de l’anàlisi dels mercats a l’engròs de banda ampla, l’operador designat amb poder significatiu en el mercat ha de garantir la replicabilitat econòmica de determinades ofertes comercials de serveis de banda ampla ultraràpida a partir dels preus dels serveis a l’engròs regulats d’accés a la xarxa de nova generació basada en un xarxa fibra fins a la llar (xarxa FTTH).

Fins que es desenvolupi la nova metodologia, s’apliquen els criteris que estableix la Resolució de 26 de juliol de 2007, i les actualitzacions successives, per a l’anàlisi de les ofertes comercials de l’operador amb poder significatiu en el mercat. La CNMC va aprovar l’última actualització de paràmetres de la metodologia el 30 de juny del 2016.

 

Oferta d’accés al bucle de la persona abonada (OBA)

La Oferta de Bucle de Abonado (OBA) define el servicio mayorista de alquiler de los pares de cobre que conectan a un usuario con la central telefónica y que Telefónica debe prestar al resto de operadores. La OBA incluye la descripción, procedimientos para su provisión, condiciones técnicas y precios del servicio en sus distintas modalidades (acceso desagregado y compartido). Asimismo en dicha oferta se incluye la descripción de los servicios de acceso de banda ancha mayorista GigADSL y ADSL-IP, su provisión, condiciones técnicas y precios.  

Oferta de Interconexión de Referencia TDM (OIR-TDM)

L’oferta de bucle de la persona abonada (OBA) defineix el servei a l’engròs de lloguer dels parells de coure que connecten un usuari amb la central telefònica i que Telefónica ha de prestar a la resta d’operadors. L’OBA inclou la descripció, els procediments per a la seva provisió, les condicions tècniques i els preus del servei en les diferents modalitats (accés desagregat i compartit). Així mateix, en aquesta oferta s’inclou la descripció dels serveis d’accés de banda ampla a l’engròs GigADSL i ADSL-IP, la seva provisió, les condicions tècniques i els preus. 

Oferta d’interconnexió de referència IP (OIR-IP)

L’OIR-IP és l’oferta d’interconnexió de referència de terminació VoIP per a la prestació dels serveis de terminació de trucades mitjançant interfícies o tecnologia IP que Telefónica ha de prestar a la resta d’operadors. L’OIR-IP recull la descripció, els procediments per a la seva provisió, les condicions tècniques i els preus del servei a l’engròs de terminació de veu en IP.

Oferta de referència de línies llogades (ORLA)

L’oferta de referència de línies llogades (ORLA) de Telefónica inclou tant el servei a l’engròs de línies llogades terminals, que permet als operadors connectar les seves xarxes amb les dependències finals dels clients mitjançant capacitats reservades, garantides i simètriques, com les rutes submarines regulades dins del mercat de línies llogades troncals.

Oferta a l’engròs d’accés a registres i conductes (MARCo)

L’oferta MARCo recull un conjunt de serveis, amb les condicions tècniques i econòmiques respectives, que Telefónica ha de prestar a la resta d’operadors per facilitar-los l’accés a les seves infraestructures d’obra civil (conductes, registres, arquetes i pals) i permetre’ls desplegar les seves pròpies xarxes de fibra òptica.

MARCo.zip

Març 2022

Accés a l’engròs a la línia telefònica (AMLT)

L’oferta AMLT recull la descripció del servei a l’engròs d’accés a la línia telefònica que permet a l’operador beneficiari facturar als clients el servei d’accés a la xarxa pública telefònica fixa de Telefónica de España, així com els serveis associats.

Oferta de referència per a l’accés als centres emissors de Cellnex (ORAC)

L’oferta ORAC recull el conjunt de serveis, amb les seves respectives condicions tècniques i econòmiques, que Cellnex ha de prestar als operadors per facilitar-los l’accés als seus centres emissors i permetre’ls el desplegament de les seves xarxes de difusió de televisió.

Nou servei Ethernet de banda ampla (NEBA)

L’oferta NEBA (nou servei Ethernet de banda ampla) defineix el servei d’accés de banda ampla a l’engròs que Telefónica ha d’oferir a la resta d’operadors. L’oferta inclou la descripció del servei, els procediments per proveir-lo, les condicions tècniques i els preus en les diferents modalitats (residencial i empresarial) per als accessos de coure i fibra òptica fins al punt d’interconnexió de l’operador.

Accés desagregat virtual al bucle de fibra òptica (NEBA local)

Control de ofertas minoristas

Últimas 10 resoluciones de control de ofertas minoristas en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
OFMIN/DTSA/003/22 Resolución por la que se aprueba la quinta revisión de parámetros del test de replicabilidad económica de los productos de banda ancha de Telefónica comercializados en el segmento residencial y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas.
OFMIN/DTSA/003/22 Resolución por la que se acuerda notificar a la Comisión Europea, al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a las Autoridades Nacionales de Reglamentación de otros Estados miembros de la Unión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas el proyecto de medida relativo a la revisión de parámetros del test de replicabilidad económica de los productos de banda ancha de telefónica comercializados en el segmento residencial.
OFMIN/DTSA/003/21 Resolución por la que se aprueba la cuarta revisión de parámetros del test de replicabilidad económica de los productos de banda ancha de Telefónica comercializados en el segmento residencial y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas.
OFMIN/DTSA/008/18
OFMIN/DTSA/003/21 OFMIN/DTSA/003/21
OFMIN/DTSA/007/18
OFMIN/DTSA/006/18
OFMIN/DTSA/004/21 Acuerdo por el que se archiva la denuncia de R Cable y Telecable Telecomunicaciones S.A. contra Telefónica de España S.A.U. por la replicabilidad de la oferta presentada en la licitación pública de la Axencia para la Modernización Tecnolóxica de Galicia.
OFMIN/DTSA/004/18
OFMIN/DTSA/004/19

Todas las resoluciones de control de ofertas minoristas en el ámbito telecomunicaciones

Intervención en relaciones mayoristas

Últimas 10 resoluciones de intervención en relaciones mayoristas en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Oferta referencia Fecha de resolución
IRM/DTSA/003/22 Acuerdo en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el procedimiento iniciado mediante solicitud de Telefónica de declarar no razonable la provisión en condiciones reguladas de un circuito ORLA-E a 1 Gbit/s.
IRM/DTSA/001/22 Resolución por la que se pone fin al procedimiento relativo a la venta de cables de cobre de TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. -separación voluntaria- y se acuerda su notificación a la Comisión Europea a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas.
IRM/DTSA/002/22 Acuerdo en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el procedimiento iniciado mediante solicitud de TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. de declarar no razonable la provisión en condiciones reguladas de un circuito ORLA-E a 1 Gbit/s.
IRM/DTSA/003/21 Resolución relativa al procedimiento sobre la solicitud de DIGI SPAIN TELECOM S.L. de incorporar una locución en su red para las llamadas que realizan sus clientes a números 118AB.
IRM/DTSA/001/22 Resolución por la que se acuerda notificar a la Comisión Europea a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales a las Autoridades Nacionales de Reglamentación de otros Estados Miembros de la Unión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas el proyecto de medida relativo a la venta de cables de cobre de TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. -SEPARACIÓN VOLUNTARIA- .
IRM/DTSA/002/21 Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el procedimiento iniciado mediante solicitud de TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. de declarar como no razonable la provisión en condiciones reguladas de un circuito orla-e a 1 Gbit/s.
IRM/DTSA/002/20 Resolución por la que se aprueban los procedimientos para la regularización de las ocupaciones irregulares de las infraestructuras pasivas de Telefónica y se introducen modificaciones en la oferta de referencia MARCo y su contrato tipo.
IRM/DTSA/001/20 Resolución por la que se declara concluso el procedimiento iniciado por la solicitud de Telefónica de declarar como no razonable la provisión en condiciones reguladas de un circuito Fast Ethernet en una estación base solicitado por Orange por desaparición sobrevenida del objeto.
IRM/DTSA/001/21 Resolución por la que se pone fin al procedimiento sobre la solicitud del AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA de ampliar los plazos establecidos en la resolución de 15 de abril de 2020.
IRM/DTSA/004/20 Resolución por la que se archiva la solicitud del Ayuntamiento de Fortuna de ampliación del plazo de ejecución de la resolución del conflicto de acceso con núm. CFT/DTSA/010/19 de 28 de mayo de 2020.

Todas las resoluciones de control de ofertas minoristas en el ámbito telecomunicaciones

Revisión de oferta de referencia

Últimas 10 resoluciones de revisión de oferta de referencia en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Oferta referencia Fecha de resolución
OFE/DTSA/004/23 Resolución relativa a la solicitud de cierre de los Puntos de Acceso Indirecto (PAI) del servicio ADSL IP Regional y Nacional de la central de Barcelona Arenes.
OFE/DTSA/001/22 Resolución sobre la modificación de la oferta marco en relación con el proceso de variación de infraestructuras, la inclusión de nuevas tipologías de postes, la incorporación de precios para el tendido de acometidas en postes y la revisión de medidas de prevención de riesgos laborales.
OFE/DTSA/005/22 Resolución sobre la solicitud de cierre de un punto de acceso indirecto (PAI) del servicio ADSL IP regional.
OFE/DTSA/004/22 Resolución por la que se aprueba la revisión del precio de la capacidad en PAI del servicio NEBA y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas. NEBA
OFE/DTSA/004/22 Resolución por la que se acuerda notificar a la Comisión Europea a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales a las Autoridades Nacionales de Reglamentación de otros Estados miembros de la Unión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas el proyecto de medida relativo a la revisión del precio de la capacidad en PAI del servicio NEBA. NEBA
OFE/DTSA/003/22 Resolución de modificación de la OBA en relación con la facturación de la energía para los equipos coubicados en las centrales de TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.
OFE/DTSA/012/17
OFE/DTSA/002/22 Resolución sobre el procedimiento de ejecución de la sentencia de la Audiencia Nacional de 28 de octubre de 2021 estimatoria del recurso contra la resolución de la CNMC de 26 de julio de 2018 en relación con el precio del bucle desagregado para el periodo comprendido entre noviembre de 2008 y abril de 2011.
OFE/DTSA/005/17
OFE/DTSA/004/20 Resolución sobre la modificación de la oferta marco en relación con los procedimientos de acceso a los postes de TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.

Todas las resoluciones de revisión de oferta de referencia en el ámbito telecomunicaciones

Supervisión de la red de pares de cobre

Últimas 10 resoluciones de autorización instalación de nodos en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Oferta referencia Fecha de resolución
NOD/DTSA/002/23 Resolución relativa a la fecha de cierre de la central de San Sebastián/San Marcial.
NOD/DTSA/001/23 Resolución sobre la solicitud de cierre de los servicios de la central de conmutación de Madrid-Delicias.
NOD/DTSA/002/21 Resolución relativa a la solicitud de TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. de autorización de desmontaje de tendidos de cobre.
NOD/DTSA/001/21 Resolución relativa a la solicitud de exclusión de 73 centrales del proceso de cierre.
NOD/DTSA/002/20 Resolución relativa a la solicitud de suspensión de plazos para el cierre de la central San Sebastián/San Marcial.
NOD/DTSA/001/20 Resolución sobre la determinación de la nueva fecha de cierre de las centrales con cierre suspendido.
NOD/DTSA/007/19 Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización de desmontaje de 4 tendidos de cobre en Masamagrell y Sant Just Desvern.
NOD/DTSA/006/19 Resolución sobre la solicitud de TELEFÓNICA de autorización de desmontaje de tendidos de cobre en dos centrales de Las Palmas.
NOD/DTSA/005/19 Resolución sobre la solicitud de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. de autorización de desmontaje de 5 tendidos de cobre en Vigo y Valencia.
NOD/DTSA/002/19 Resolución sobre la información requerida en las solicitudes de autorización de desmontajes de la red de cobre.

Todas las resoluciones de autorización instalación de nodos en el ámbito telecomunicaciones

Cierre de centrales de la red de cobre

La red de accesos de cobre de Telefónica está dividida en centrales, identificadas por un código (llamado código MIGA). El progresivo despliegue de la nueva red de acceso de fibra óptica puede llevar al cierre de las antiguas centrales de cobre.

Se entiende por cierre de una central el cese del uso de los accesos de cobre de dicha central. El cierre de una central conlleva el fin de la obligación de acceso en dicha central a la red de pares de cobre de Telefónica. Tras el cierre de una central, ni Telefónica ni otros operadores pueden hacer uso de los pares de cobre de esa central.

Modelos de coste

Una de las obligaciones principales que aprobamos en los análisis de mercados es el control de precios de los servicios mayoristas que prestan los operadores con poder significativo de mercado. Para ejercer dicho control de precios es cada vez más habitual utilizar modelos de costes que simulan la red de un operador eficiente y permiten calcular los costes de provisión de los servicios que se pretende regular

Modelo BU-LRIC móvil

Este modelo ascendente de costes incrementales a largo plazo (BU-LRIC) de una red móvil, ha sido utilizado para fijar el precio de terminación mayorista de las llamadas de voz en redes móviles. Fue sometido a consulta pública en junio de 2016 y esta versión refleja los precios aprobados en el último análisis del mercado de terminación móvil, aprobado en enero de 2018. 
El modelo incluye todas las tecnologías desplegadas por los operadores, como la 4G/LTE, y además del coste incremental de la terminación, permite extraer el coste de red de todos los servicios que presta un operador móvil.

Modelo BU-lRIC red de acceso

Este modelo ascendente de costes incrementales a largo plazo (BU-LRIC) determina los costes de construcción por parte de un operador eficiente de una red de acceso de ámbito nacional que incluye tanto las infraestructuras pasivas (obra civil) como los medios físicos conductores necesarios (tendidos de cables de pares y de fibra óptica), lo que permite el establecimiento de precios de los productos mayoristas siguientes: (i) desagregación del par de cobre (OBA), (ii) acceso indirecto sobre par de cobre y fibra óptica (parte pasiva de ADSL-IP y NEBA) y (iii) alquiler de infraestructuras (MARCo).


El modelo considera una evolución de demanda de servicios sobre redes de cobre y fibra a lo largo de un período de 20 años (comenzando en 2011). Sobre esta base se determina analíticamente qué dimensionado de la red es el adecuado -en términos de obra civil y cableado desde el repartidor hasta la roseta en el interior de las viviendas- para soportar la citada demanda de servicios en el período considerado.

Esta versión recoge el precio del par de cobre desagregado aprobado en la resolución de revisión de precios de 2013. 

 

 

Modelo BU-LRIC telefonía fija

Este modelo ascendente de costes incrementales a largo plazo (BU-LRIC) para el servicio telefónico fijo, fue utilizado para establecer el precio de terminación mayorista de las llamadas de voz en redes fijas en el análisis de los mercados mayoristas de terminación de llamadas en redes fijas actualmente vigente y aprobado mediante Resolución de la CNMC de 23 de septiembre de 2014 (ANME/DTSA/628/14/M3-3ªRONDA). Con el objetivo de dotar de  transparencia al proceso de elaboración del modelo y perfeccionar el mismo a partir de los comentarios de los operadores, se realizó una consulta pública sobre el modelo entre diciembre de 2012 y enero de 2013. 

De acuerdo con el principio de utilización de una arquitectura de red y tecnologías eficientes, se modeló una red fija multi-servicio sobre la que se prestan servicios de voz, datos y video y con una arquitectura de red troncal NGN/IP para la prestación de los servicios de voz, y además del coste incremental de la terminación, permite extraer el coste de red de otros servicios que presta un operador de telefónica fija, como el coste de originación.

 

ATENCIÓN: Leer esta NOTA antes de efectuar la descarga y ejecución del modelo 

 

 

 

 

Modelo BU-LRIC NEBA


Este modelo ascendente de costes incrementales a largo plazo (BU-LRIC) determina los costes de prestación de los servicios de acceso indirecto sobre la red de Telefónica. El modelo incluye los segmentos de red utilizados para la prestación de estos servicios, pero no las infraestructuras pasivas (planta externa).

Se modela la demanda de accesos y tráfico de banda ancha fija para un período de diez años (2016-2026). Se trata de una versión pública del modelo, en la que se han modificado los datos confidenciales.

 

 

 

 Modelo BU-LRIC MARCo

Este modelo ascendente de costes incrementales a largo plazo (BU-LRIC) determina los costes de construcción de una red de infraestructuras pasivas de acceso (conductos, cámaras de registro, arquetas y postes) de ámbito nacional. El modelo se ha utilizado para establecer en junio de 2021 el precio del servicio de acceso a las infraestructuras pasivas de Telefónica (servicio mayorista MARCo).