Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/261/23 PLAN DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS. COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 75.000,00 € GENERALIDAD VALENCIANA 26/05/2023
AE/CNMC/260/23 PREVENCIÓN CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES. NAVARRA Exenta UE 1.225.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA 26/05/2023
AE/CNMC/259/23 SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE INCUBACIÓN DE PROYECTOS EN EL ÁMBITO DE LA CREATIVIDAD DIGITAL. CATALUÑA Exenta UE OFICINA DE APOYO A LA INICIATIVA CULTURAL. CATALUÑA 26/05/2023
AE/CNMC/258/23 ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE PROYECTOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA GEOTÉRMICA PROFUNDA -MRR- Exenta UE INSTITUTO DIVERSIFICACION Y AHORRO ENERGIA, IDAE 24/05/2023
AE/CNMC/257/23 INSTALACIONES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ISLAS A PARTIR DE FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE -MRR- Exenta UE MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO 24/05/2023
AE/CNMC/256/23 OFERTA CULTURAL EN ÁREAS NO URBANAS DE CANARIAS -MRR- Exenta UE www.gobiernodecanarias.org 24/05/2023
AE/CNMC/249/23 PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL -2021-2023- . CATALUÑA. PROLONGACIÓN SA.63962 Exenta UE GENERALITAT DE CATALUÑA 22/05/2023
AE/CNMC/255/23 AYUDA A SOGARCA. S.G.R. CANTABRIA Exenta UE 400.000,00 € SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CANTABRIA -SODERCAN 22/05/2023
AE/CNMC/254/23 INNOVA 2023. CANTABRIA Exenta UE GOBIERNO DE CANTABRIA 22/05/2023
AE/CNMC/248/23 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE I+D 2023-2026. NAVARRA Exenta UE GOBIERNO DE NAVARRA 22/05/2023