Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/247/23 DAÑOS CAUSADOS POR DESASTRES NATURALES EN EL SECTOR AGRÍCOLA. NAVARRA Exenta UE 400.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA 22/05/2023
AE/CNMC/253/23 FINANCIACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA. CANARIAS. PROLONGACIÓN SA.59296 Exenta UE www.gobiernodecanarias.org 22/05/2023
AE/CNMC/252/23 INVERSIONES PRODUCTIVAS Y TECNOLÓGICAS. MURCIA Exenta UE INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 22/05/2023
AE/CNMC/251/23 LÍNIA START-UP CAPITAL COINVERSIÓN. CATALUÑA Exenta UE GENERALITAT DE CATALUNYA -AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA ACCIÓ 22/05/2023
AE/CNMC/250/23 INDEMNIZACIONES CLAVIBACTER SEPEDONICUS. ANDALUCÍA Exenta UE 70.000,00 € VICECONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO JUNTA DE ANDALUCIA 22/05/2023
AE/CNMC/246/23 PROGRAMA INDARTU 2023. PAÍS VASCO Exenta UE GOBIERNO VASCO 17/05/2023
AE/CNMC/243/23 PROGRAMA INDARTU 2023. PESCA. PAÍS VASCO Exenta UE GOBIERNO VASCO 17/05/2023
AE/CNMC/245/23 COPRODUCCIONES INTERNACIONALES MINORITARIAS DE LARGOMETRAJES CINEMATOGRÁFICOS. CATALUÑA Exenta UE INSTITUTO CATALÁN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES 17/05/2023
AE/CNMC/244/23 AYUDAS A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. PAÍS VASCO Exenta UE GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 17/05/2023
AE/CNMC/242/23 AYUDAS PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA CULTURAL ÁREAS NO URBANAS 2023 -MRR- . VIZCAYA Exenta UE DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 17/05/2023