Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/440/23 SA.109309 INV - PROYECTOS ESTRATÉGICOS CONTEMPLADOS EN LA ESTRATEGIA RIS3MUR Exenta UE 9.764.735,00 € REGION DE MURCIA 27/09/2023
AE/CNMC/439/23 SA.109302 CULT - CENTROS MUNICIPALES DE ENSEÑANZAS MUSICALES Exenta UE 13.600.000,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023
AE/CNMC/438/23 SA.109301 CULT - DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES GALLEGOS Exenta UE 300.000,00 € AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS 27/09/2023
AE/CNMC/437/23 SA.109300 CULT- FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Exenta UE 100.000,00 € COMUNIDAD DE MADRID 27/09/2023
AE/CNMC/436/23 SA.109298 LEHIATU 2023 CAPÍTULO V - AGRO - AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES EN LA TRANSFORMACIÓN DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS EN LAS INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI. Exenta UE 500.000,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023
AE/CNMC/435/23 SA.109297 AGRI - REPOBLACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES EN CASO DE VACIADO SANITARIO EN OVINO Y CAPRINO POR MEDIDAS DE EMERGENCIA ANTE VIRUELA OVINA Y CAPRINA. Exenta UE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA 27/09/2023
AE/CNMC/434/23 SA.109296 MIMAM - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ALQUILER SOCIAL EN EDIFICIOS ENERGETICAMENTE EFICIENTES -MRR- Exenta UE 13.775.000,00 € INSTITUTO GALLEGO DE VIVIENDA Y SUELO 27/09/2023
AE/CNMC/433/23 SA.109295 MIMAM - ACTUACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS DE COMPERENCIA MUNICIPAL -MRR- Exenta UE 3.600.000,00 € XUNTA DE GALICIA 27/09/2023
AE/CNMC/432/23 SA.109277 PESCA - LEHIATU 2023 CAPÍTULO VI - OBTENCIÓN PRODUCTOS ALIMENTARIOS CUYA PROCEDENCIA SEA DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA Exenta UE 300.000,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023
AE/CNMC/431/23 SA.109276 LEHIATU 2023 CAPÍTULO V - PESCA - AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES EN LA TRANSFORMACIÓN DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS EN LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI. Exenta UE 300.000,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023