Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/148/23 AYUDAS REGIONALES A LA INVERSIÓN CASTILLA Y LEÓN Exenta UE CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON 18/04/2023
AE/CNMC/147/23 AYUDA A BASQUEVOLT S.A. PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INGEBEAT. PAÍS VASCO Exenta UE 19.445.808,00 € GOBIERNO VASCO 18/04/2023
AE/CNMC/146/23 PROGRAMA NEOTEC 2023 Exenta UE CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL 18/04/2023
AE/CNMC/193/23 AYUDAS A INVERSIONES EMPRESARIALES DE ALTO IMPACTO. CATALUÑA Exenta UE GENERALITAT DE CATALUNYA -AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA ACCIÓ 17/04/2023
AE/CNMC/192/23 MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. PAÍS VASCO Exenta UE LANBIDE SERVICIO VASCO DE EMPLEO 17/04/2023
AE/CNMC/191/23 PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO PROTEGIDO -MODIFICACIÓN SA.106942- . CASTILLA-LA MANCHA Exenta UE CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 17/04/2023
AE/CNMC/190/23 AYUDAS PARA ACELERAR LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. CASTILLA-LA MANCHA Exenta UE CONSEJERIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE CASTILLA-LA MANCHA 17/04/2023
AE/CNMC/189/23 AYUDAS EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA VALENCIANO DE INNOVACIÓN PARA LA MEJORA DEL MODELO PRODUCTIVO Exenta UE AGENCIA VALENCIANA DE INNOVACIÓN 14/04/2023
AE/CNMC/185/23 AGRUPACIONES DE DEFENSA VEGETAL PARA PREVENIR LAS PLAGAS DE LOS VEGETALES PARA EL AÑO 2023. ISLAS BALEARES Exenta UE 300.000,00 € FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS 11/04/2023
AE/CNMC/184/23 AYUDAS DESTINADAS AL SECTOR GANADERO. NAVARRA Exenta UE 1.750.000,00 € DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y GANADERÍA - GOBIERNO DE NAVARRA 11/04/2023