Consultas públicas

Entre as funcións da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia recollidas na Lei 3/2013, do 4 de xuño, de creación da CNMC, encóntrase a de promover e realizar estudos e traballos de investigación en materia de competencia, así como informes xerais sobre os distintos sectores económicos. En virtude desta función, o pleno da CNMC decidiu realizar un estudo sobre os novos modelos de prestación de servizos formulados polas tecnoloxías da información e, en especial, sobre a chamada economía colaborativa.

Por que a CNMC realiza un estudo deste tipo?

O desenvolvemento das tecnoloxías da información no ámbito da dixitalización da economía, os dispositivos móbiles e as novas plataformas e aplicacións deron lugar durante os últimos anos ao desenvolvemento de novos modelos de consumo. Bo exemplo diso é o desenvolvemento do comercio electrónico de bens e servizos (libros, música, viaxes, roupa, etc.), que chegou en poucos anos a converterse en algo habitual no día a día de millóns de consumidores.

Un ámbito sobre o que esta irrupción tecnolóxica está tendo un forte impacto é na chamada economía colaborativa (ou consumo colaborativo). Este modelo de consumo baséase no intercambio entre particulares de bens e servizos que permanecían ociosos ou infrautilizados; por exemplo, as prazas libres do coche nunha viaxe, o domicilio que queda baleiro durante as vacacións, ferramentas que se utilizan unha ou dúas veces tras a súa compra, etc., a cambio dunha compensación pactada entre as partes. A diminución da renda e do crédito dispoñible entre os consumidores como consecuencia da crise económica e un cambio cultural que supuxo que “o uso” sexa cada vez máis preferido que “a propiedade”, tamén son elementos clave para entender o auxe deste modelo. 

En paralelo al fenómeno de la economía colaborativa, el desarrollo tecnológico ha hecho también posible la aparición de nuevas plataformas profesionales que utilizan las ventajas de Internet para proporcionar a los consumidores servicios más atractivos bajo ciertas circunstancias tales como buscadores, agregadores y comparadores de servicios de consumo, transporte, alimentación, alojamiento, etc.
É indubidable que este aumento na oferta e na variedade dos produtos e servizos representa unha oportunidade dende o punto de vista da competencia e, polo tanto, do aumento do benestar dos consumidores. A todo isto, débese engadir a oportunidade de dispoñer de máis información sobre os produtos, contar con menores custos de transacción e efectos medioambientais, elementos positivos derivados de crear unha economía baseada máis no uso que na propiedade. Non obstante, ao mesmo tempo, tamén se consideran múltiples incógnitas sobre como adecuar a regulación actual aos efectos que xeran estes novos modelos económicos. Estas circunstancias fan aconsellable que as autoridades de competencia analicen o novo fenómeno que significa a economía colaborativa.

Para que realiza a CNMC un estudo deste tipo?

O propósito último do Estudo é realizar unha serie de recomendacións para que se produza un desenvolvemento regulador eficiente dos novos modelos económicos, de forma que se obteña o máximo proveito das posibles vantaxes para os consumidores, e, ao mesmo tempo, se poida garantir a competencia efectiva entre si e cos sectores tradicionais.
Co fin de achegar o máis posible a análise á realidade económica actual, ademais de conter unha visión xeral sobre estes novos fenómenos económicos, o estudo comezará centrándose en dous sectores concretos: o transporte e o aloxamento turístico. En ambos os dous casos os novos modelos de servizos formularon recentemente importantes retos para os reguladores públicos:

  • O sector do transporte urbano e interurbano de viaxeiros por estrada, onde plataformas que poñen en contacto condutores con viaxeiros se situaron como unha posible alternativa directa ao uso do taxi ou do autobús.
  •  
  • O sector do aloxamento turístico, onde apareceron novas plataformas de alugueiro de pisos e cuartos que introduciron no mercado unha importante oferta que se suma á do sector hoteleiro tradicional.

 

Como realiza a CNMC o estudo?

O Estudo comeza cunha fase de consulta pública na que se solicitará a posición e opinións de todos os axentes implicados e das persoas que queiran achegar a súa visión ao presente debate. Para contar con estas achegas do xeito máis áxil e eficaz posible púxose a disposición pública esta páxina web a través da que se crea un espazo aberto para recibir información sobre as cuestións formuladas.

A consulta desenvolverase en tres etapas, que se iniciarán de forma sucesiva:

a) Nunha primeira parte analizaranse as bases teóricas que poden xustificar a regulación actual co fin de determinar cales son os fins públicos que esta pretende preservar; 

b) a continuación, analizaranse os efectos sobre o mercado dos novos modelos de prestación de servizos; 

c) e finalmente, estudarase a necesidade e proporcionalidade da regulación conforme ás novas circunstancias do mercado.

Cada parte contará cunha presentación previa do contexto para, a continuación, formular unha serie de preguntas concretas, sobre as que se solicita a opinión dos interesados. As achegas dos axentes que participen e que respondan ás preguntas formuladas poderán ser publicadas pola CNMC, co obxecto de manter o debate dentro dunhas canles construtivas.

Todas as opinións servirán de base e serán tidas en conta para elaborar o documento final que conterá as conclusións do estudo, así como un resumo das principais achegas recibidas durante a fase de consulta.

 

Consulta pública sobre os novos modelos de prestación de servizos e a economía colaborativa, novembro 2014.

ETAPA 1. Obxectivos públicos que persegue a regulación

Análise dos principios de necesidade e proporcionalidade na que se debería fundamentar a regulación dos sectores económicos; e a formulación da posible xustificación da regulación existente nos dous sectores de referencia elixidos.

Documento1
Prazo de envío de respostas: 27 de novembro de 2014

ETAPA 2. Efectos dos novos modelos económicos sobre o mercado e a regulación

Análise dos principais efectos que, para o consumidor e o interese xeral, xeran os novos modelos de prestación de servizos. Efectos destes novos modelos nos dous sectores de referencia elixidos.

Documento 2
Prazo de envío de respostas: 13 de xaneiro de 2015

ETAPA 3. Novos modelos e regulación

Análise da adecuación da regulación ás novas circunstancias do mercado, como consecuencia dos efectos xerados polos novos modelos e dos cambios reguladores necesarios para dar cabida de forma competitivamente adecuada ás novas actividades económicas. Adecuación da regulación aos novos modelos nos dous sectores de referencia elixidos.

Documento 3
Prazo de envío de respostas: 13 de xaneiro de 2015

 

Respostas á consulta

Etapa 1

Existe algunha outra regulación relevante dos sectores considerados que non fose descrita?

Está de acordo coas xustificacións apuntadas para a regulación existente nestes sectores? Que outras xustificacións existirían?

¿Qué problemas cree que plantea la regulación de estos sectores?

Á luz do anterior, considera que a regulación existente nestes sectores é necesaria e proporcionada?

 

Etapa 2

Está de acordo coa descrición e caracterización dos novos modelos de prestación de servizos e da economía colaborativa? Pode dar algunha característica adicional?

Está de acuerdo con los efectos apuntados de los nuevos modelos sobre el mercado en general, y en sobre los dos sectores en particular? ¿Qué otros efectos podrían darse?

 

Etapa 3

Considera que a regulación existente é aplicable aos novos modelos de prestación de servizos? Nos dous sectores considerados, que regulación cre que debe ser aplicada a estes novos modelos e cal non?

Nestes dous mesmos sectores, cre que son os novos modelos os que deberían adaptarse á regulación actual (sectorial e xeral) ou ben considera necesaria unha modificación da devandita regulación para ter en conta todos os modelos de actividade? En que cre que debe consistir esta modificación?

No seguinte documento recompílanse as contribucións recibidas por correo electrónico que deron consentimento para a súa publicación.


Respostas recibidas