Lexitimación activa 5.4 Barreiras á competencia

A lexitimación activa do artigo 5.4 permítelle ao Consello da CNMC, a proposta do Departamento de Promoción da Competencia, impugnar ante os tribunais actos das administracións públicas e disposicións xerais de rango inferior á lei dos que se deriven obstáculos ao mantemento dunha competencia efectiva nos mercados.

La legitimación activa del artículo  5.4 permite al Consejo de la CNMC, a propuesta del Departamento de Promoción de la Competencia, impugnar ante los tribunales actos de las Administraciones Públicas y disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados.

Aínda sendo estritamente promoción (advocacy), destaca por ser un instrumento ex post. Ao mesmo tempo, é a principal ferramenta coactiva da CNMC na súa función de promoción da competencia..

A súa aplicación baséase nos principios de necesidade e proporcionalidade. Constitúe o último recurso ante situacións de especial gravidade para a competencia efectiva que, a xuízo da CNMC, deben ser removidos do ordenamento xurídico.

A CNMC é unha das primeiras Autoridades de competencia e regulación no mundo que dispón deste instrumento.

O Plan Estratéxico da CNMC establece como Acción Estratéxica 10 a potenciación da lexitimación activa da Autoridade. Pola súa banda, o Plan de Actuación 2015 da CNMC busca reforzar a lexitimación activa vía un maior coñecemento desta e a colaboración pública (Actuación 10.1 e Actuación 16.3).

 

Últimas impugnacións art. 5.4

Últimas 10 impugnacións art. 5.4