Promoción de obra europea

A comunicación audiovisual debe reflectir a diversidade cultural e lingüística dos cidadáns. En íntima conexión con este dereito, supervisamos e controlamos o cumprimento de dous tipos de obrigas por parte dos prestadores de servizos de comunicación audiovisual, que teñen como fin o fomento e a promoción da produción e da industria audiovisual europea e española.

Obriga de financiamento anticipado da produción de obras europeas (artigo 5.3 da Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral da comunicación audiovisual).

Os prestadores obrigados han contribuír ao financiamento anticipado da produción europea de determinadas obras audiovisuais co 5% dos ingresos xerados no exercicio anterior, conforme á súa conta de explotación (6% para os prestadores de titularidade pública).

Unha parte desta porcentaxe destínase a películas cinematográficas e, dentro destas, para a produción nalgunha das linguas oficiais en España e para as obras de produtores independentes.

Obriga de emisión anual de obras europeas (artigo 5.2 da Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral da comunicación audiovisual).

Os prestadores televisivos deben reservar a obras europeas o 51% do tempo de emisión anual da súa programación; e o 10% a obras europeas de produtores independentes. O tempo de emisión computarase excluíndo o dedicado a informacións, manifestacións deportivas, xogos, publicidade, servizos de teletexto e televenda.

Pola súa parte, os prestadores de catálogos de programas ou servizos televisivos a petición deben reservar a obras europeas o 30% do catálogo, e desa reserva a metade será nalgunha das linguas oficiais de España.

Latest  resolutions

Últimas 10 resoluciones de expedientes de promoción de obra europea en el ámbito audiovisual
Número Asunto Fecha de resolución
FOE/DTSA/032/22 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas por parte de RLJ Entertainment INC. dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010 de 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual relativa al ejercicio 2021.
FOE/DTSA/019/22 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas por parte de comunidad Filmin S.L. dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010 de 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual relativa al ejercicio 2021.
FOE/DTSA/009/22 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas por parte de Multicanal Iberia S.L.U. dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010 de 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual relativa al ejercicio 2021.
FOE/DTSA/024/21 Informe sobre el cumplimiento en el ejercicio 2020 de la obligación de financiación anticipada de la producción europea de películas cinematográficas películas y series para televisión documentales y series de animación.
FOE/DTSA/023/22 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas por parte de DIGITAL CORNUCOPIA S.L. dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010 de 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual relativa al ejercicio 2021.
FOE/DTSA/021/22 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas por parte de LOMATENA INVESTMENTS S.L. dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 5.3 de la Ley 7/2010 de 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual relativa al ejercicio 2021.
FOE/DTSA/020/22 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas por parte de CINECLICK S.L. dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010 de 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual relativa al ejercicio 2021.
FOE/DTSA/006/22 Acuerdo por el que se amplía el plazo para resolver el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas por parte de VEO Televisión S.A.U. dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 5.3 de la Ley 7/2010 de 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual relativa al ejercicio 2021.
FOE/DTSA/032/22 Acuerdo por el que se amplía el plazo para resolver el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas por parte de RLJ ENTERTAINMENT INC. dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010 de 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual relativa al ejercicio 2021.
FOE/DTSA/005/22 Acuerdo por el que se amplía el plazo para resolver el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas por parte de Corporación de Radio y Televisión Española S.A. dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 5.3 de la Ley 7/2010 de 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual relativa al ejercicio 2021.

Todas las resoluciones de expedientes de promoción obra europea en el ámbito audiovisual