Cooperación con CC.AA.

Consideramos esencial reforzar e dinamizar a colaboración coas distintas autoridades que ostentan competencias na área audiovisual no ámbito autonómico.

Esta colaboración institucional ten como obxectivo principal manter unha liña constante de participación en todas as materias que son de común interese para estas institucións.

Consideramos que unha aplicación consistente e coordinada da Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral da comunicación audiovisual é esencial para garantir un adecuado cumprimento dos obxectivos públicos da norma (protección do menor, control da publicidade, promoción de obra europea, etc.), así como un nivel de competencia equitativo entre os prestadores.

Para estes efectos, é importante recordar que a Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral da comunicación audiovisual é unha norma de carácter básico, aplicable a todas as Comunidades Autónomas, sen prexuízo das competencias reservadas nesta materia.