Acceso á rede

Supervisamos e controlamos a aplicación da normativa vixente en materia de acceso á rede e a outras infraestruturas e servizos postais.

Comprobamos que as tarifas fixadas se axustan aos principios de transparencia, non discriminación e cobertura do custo ocasionado ao titular da rede e verificamos que estas tarifas non supoñen incremento nas necesidades de financiamento do SPU e da carga financeira inxusta compensable ao operador prestador do servizo.

Desenvolvemos os criterios para a determinación de tarifas de contratos.

Resolvemos os conflitos entre operadores en relación co acceso tanto á rede postal como a outros elementos de infraestrutura e servizos.

Arbitramos os conflitos entre operadores non designados para a prestación do SPU.

Últimas resolucións

Todos as resolucións de aprobacións do contrato tipo de acceso a infraestruturas postais

 

Contabilidade analítica do operador designado para prestar o Servizo Postal Universal

Últimas 10 resoluciones de aprobaciones del contrato tipo de acceso a infraestructuras postales
Número Nombre Fecha resolución
CFT/DTSP/200/20 RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL S.L
CFT/DTSP/200/20 RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL S.L
CFT/DTSP/044/16 CONFLICTO DE ACCESO A LA RED POSTAL PÚBLICA

Todas as resolucións de verificación de contabilidade analítica no ámbito postal