Conflitos

Resolvemos os conflitos que poidan xurdir entre os operadores ou entre operadores e outras entidades que se beneficien das obrigas de acceso e interconexión, en relación coas obrigas establecidas na Lei xeral de telecomunicacións e a súa normativa de desenvolvemento.

En particular, coñecemos os conflitos sobre as seguintes materias:

  •  Acceso, interconexión e interoperabilidade.
  •  Conservación da numeración (portabilidade).
  • Compartición de infraestruturas.
  • Entre prestadores de servizos de consulta telefónica e operadores de redes públicas telefónicas fixas
  • Relativos ás condicións nas que se ofertará o servizo por xunto de acceso a bandas de frecuencia establecido no artigo 4.6. do Real decreto 458/2011, sobre actuacións en materia de espectro radioeléctrico para o desenvolvemento da sociedade dixital.
  • Itinerancia.
  •  Conflictes transfronterers quan una de les parts estigui establerta en un altre estat membre de la UE.
  • Xestión do múltiple dixital.

 

Últimas resolucións

Últimos 10 conflictos en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
CFT/DTSA/255/22 Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por INFORMACIÓN NÚMEROS DE TELÉFONO, S.L.U. contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. en relación con la devolución de los pagos de determinadas cantidades retenidas tras el bloqueo de la transmisión del tráfico hacia el número 11887.
CFT/DTSA/253/22 Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por TELÉFONO DE INFORMACIÓN AL CLIENTE 24 HORAS, S.L. contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. en relación con la devolución de los pagos de determinadas cantidades retenidas tras el bloqueo de la transmisión del tráfico hacia el número 11827.
CFT/DTSA/024/23 Resolución sobre el conflicto de acceso a infraestructuras MARCo entre Comunicacions Globals de Catalunya y Telefónica en relación con las condiciones de acceso a 19 líneas de postes.
CFT/DTSA/129/23 Resolución sobre el conflicto de acceso a infraestructuras MARCo entre Instalaciones y Servicios Mowitel y Telefónica en relación con las condiciones de acceso a cinco líneas de postes
CFT/DTSA/288/22 Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por YORTEK CONSULTING, S.L., ADVANCED TELEPHONE SERVICES, S.A., THE BIT HOUSE 2018, S.L., DATA PREMIUM DE VENEZUELA 11, C.A. Y TEXOM ACTIVITY, S.L. contra DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS, S.A., por el cambio de las condiciones económicas y la retención de pagos en contra de lo dispuesto en sus acuerdos.
CFT/DTSA/162/23 Acuerdo por el que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el conflicto de acceso interpuesto por Pinergia SCCL contra Adamo Telecom Iberia, S.A.en el marco de la ejecución de un programa financiado con recursos públicos.
CFT/DTSA/297/22 Resolución del conflicto de acceso interpuesto por Alai contra Xfera por la interrupción del acceso a la red de Movistar y la negativa a prestar sus servicios sobre la base de tecnología 5G.
CFT/DTSA/011/23 Resolución sobre el conflicto de acceso a infraestructuras MARCo entre Indaleccius Broadcasting y Telefónica en relación con la inviabilidad del uso compartido de determinados postes.
MTZ 2012/1289
CFT/DTSA/271/22 Resolución del conflicto interpuesto por CORREOS TELECOM relativo al acceso a determinadas infraestructuras físicas de AXENT.

Últimos 10 conflitos no ámbito das telecomunicacións