Revisió de preus

Verifiquem que els preus del SPU satisfan els principis d’assequibilitat, no discriminació, transparència i orientació a costos, de manera que s’incentivi la prestació eficient d’aquests serveis.

Revisem també els preus dels serveis postals prestats amb obligacions de servei públic per la celebració de processos electorals.

A més, verifiquem que els preus i els descomptes que s’apliquen als clients no suposen cap increment de les necessitats de finançament del SPU ni de la càrrega financera injusta compensable a l’operador designat, i que els preus esmentats i la resta de condicions associades són transparents i no discriminatoris.

Últimes resolucions SPU

Últimes 10 resolucions d’expedients de revisió de preus SPU en l’àmbit postal