Telecomunicacions

Garantim el correcte funcionament dels mercats de comunicacions electròniques a través de l’establiment i la supervisió del compliment de les obligacions pels operadors i la resolució dels conflictes entre els agents en el mercat.

Funcions

Anàlisi de mercats

Definim i analitzem periòdicament el nivell de competència dels mercats de comunicacions electròniques per valorar si és necessari imposar obligacions reguladores específiques.

Concreció i desenvolupament d’obligacions

Imposem obligacions específiques als operadors amb poder significatiu de mercat en els mercats de referència corresponents i en comprovem el compliment.

Servei universal i comptabilitat reguladora

Aprovem la declaració anual del cost net del servei universal, en calculem el cost net i determinem els operadors obligats a contribuir al Fons Nacional del Servei Universal. Establim els sistemes comptables de costos dels operadors sotmesos a la comptabilitat reguladora.

 

Conflictes

Resolem els conflictes entre operadors o entre operadors i altres entitats que es beneficiïn de les obligacions d’accés i interconnexió, en relació amb les matèries regulades per la normativa sectorial de telecomunicacions.

Portabilitat

Establim les característiques i les condicions tècniques de la conservació de la numeració (portabilitat), tant fixa com mòbil.

Informes, consultes i circulars

Elaborem informes sobre projectes normatius, plans d’ajudes públiques i instruments d’ordenació d’àmbit territorial inferior, i resolem consultes plantejades pels operadors i agents afectats sobre la normativa i les matèries que puguin afectar el desenvolupament del mercat.

Sancionadors

Supervisem el compliment de la normativa i la regulació sectorial, investiguem les denúncies i resolem els procediments sancionadors incoats als operadors per infraccions de la normativa sectorial.

Registres i SGDA

Gestionem els registres d’operadors de comunicacions electròniques, de recursos públics de numeració i de paràmetres de la televisió digital terrestre i el sistema de gestió de dades de persones abonades.

Internacional

Participem activament en diferents fòrums internacionals: Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC), Independent Regulators Group (IRG), Grup de Reguladors Euromediterranis (EMERG); Fòrum Llatinoamericà d’Ens Reguladors de Telecomunicacions (REGULATEL)

Servicios a su disposición

Sede electrónica

Realice sus trámites desde cualquier lugar

Consulta del estado de la numeración

Información actualizada de numeración portada móvil o fija.

 

Síguenos por RSS

Añade nuestro feed de telecomunicaciones a tu servicio favorito.

Consultas públicas

Permite acceder a la documentación de las consultas públicas abiertas en materia de telecomunicaciones en la CNMC y de otras Administraciones.