Conflictes

Resolem els conflictes que es puguin plantejar entre operadors o entre operadors i altres entitats que es beneficiïn de les obligacions d’accés i interconnexió, en relació amb les obligacions que estableix la Llei general de telecomunicacions i la seva normativa de desenvolupament.

En particular, tenim coneixement dels conflictes sobre les matèries següents:

  •  Accés, interconnexió i interoperabilitat.
  •  Conservació de la numeració (portabilitat).
  • Compartició d’infraestructures.
  • Entre prestadors de serveis de consulta telefònica i operadors de xarxes públiques telefòniques fixes.
  • Relatius a les condicions en què s’oferirà el servei a l’engròs d’accés a bandes de freqüència que estableix l’article 4.6. del Reial decret 458/2011, sobre actuacions en matèria d’espectre radioelèctric per al desenvolupament de la societat digital.
  • Itinerància.
  • Conflictes transfronterers quan una de les parts estigui establerta en un altre estat membre de la UE.
  • Gestió del múltiple digital.

 

Últimes resolucions

Últimos 10 conflictos en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
CFT/DTSA/023/18 CFT/DTSA/023/18/WIFI360 vs. TELEFÓNICA MARCO
CFT/DTSA/133/19 Acuerdo por el que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el procedimiento relativo al conflicto interpuesto por BT ESPAÑA COMPAÑÍA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A. frente a ERZIA TECHNOLOGIES S.L.
CFT/DTSA/060/19 Acuerdo por el que se inadmite la solicitud de conflicto de acceso en relación con la renovación de una autorización de ocupación, interpuesta por ORANGE ESPAGNE, S.A. frente al AYUNTAMIENTO DE GANDÍA
CFT/DTSA/008/19 Resolución del conflicto de acceso entre AIREON y la DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS en relación con la información sobre infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas.
CFT/DTSA/048/19 Resolución del conflicto de portabilidad interpuesto por GRUPALIA INTERNET, S.A. frente a DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS, S.A. y OPERADORA DE TELECOMUNICACIONES OPERA, S.L., por las sucesivas denegaciones de portabilidad de un número 902.
CFT/DTSA/047/19 Resolución del conflicto entre JUAN DE FRUTOS GARCÍA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA y ESYTA NETWORKS relativo al acceso a las infraestructuras físicas del primer operador en el municipio de Navalmanzano.
CFT/DTSA/117/19 Acuerdo por la que se inadmite la solicitud de conflicto presentada por ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U. contra la GENERALITAT DE CATALUÑA por el sistema de cálculo que esta utiliza para liquidar la tasa por ocupación del dominio público viario de las carreteras.
CFT/DTSA/046/19 Acuerdo por el que se inadmite el conflicto interpuesto por DEVANDHOST, S.L. contra BB PHONE LEVANTE, S.L. sobre la suspensión del servicio de acceso móvil.
CFT/DTSA/067/18 Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por ORANGE ESPAGNE, S.A. contra INFOVOIP, S.L. por el impago por parte de ésta de una factura correspondiente al servicio de interconexión prestado.
CFT/DTSA/022/19 Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el conflicto interpuesto por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. contra MASMOVIL BROADBAND S.A.U. por el uso de la oferta MARCo para entrega de señal.

Últims 10 conflictes en l’àmbit de les telecomunicacions