QUÈ ES LA CNMC?

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) és l’organisme que promou i preserva el bon funcionament de tots els mercats en interès dels consumidors i de les empreses. 

És un organisme públic amb personalitat jurídica pròpia. És independent del Govern i està sotmès al control parlamentari. Va entrar en funcionament el 7 d’octubre de 2013.

CONTINGUTS

 

Accés al vídeo

Quin és el seu origen?

Tot i que l’origen de l’autoritat de competència es pot situar al Tribunal de Defensa de la Competència (1964), la creació de la Comissió Nacional de la Competència (CNC) va tenir lloc, formalment, el 2007.

L’aparició d’una pluralitat d’organismes reguladors va obeir a la liberalització de la indústria de xarxa, la fi dels monopolis estatals i la necessitat d’adaptació a la normativa europea.

Així doncs, el 1995 es va crear la Comissió del Sistema Elèctric Nacional (predecessora de la Comissió Nacional de l’Energia, o CNE) i el 1996 la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT). El 2003 es va crear el Comitè de Regulació Ferroviària (CRF). El 2010 va tenir lloc la creació del Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals (CEMA) i l’entrada en funcionament de la Comissió Nacional del Sector Postal (CNSP). El 2011 es va crear la Comissió de Regulació Econòmica Aeroportuària (CREA).

El 2013 es va aprovar la unificació dels organismes reguladors i de l’autoritat de competència amb la finalitat de reforçar la seva independència, garantir la seguretat jurídica i la confiança institucional, tot adoptant una visió integradora des del punt de vista de la regulació i de la defensa de la competència per promoure la modernització de l’economia en benefici dels consumidors.

D’aquesta manera, va representar la integració dels sis organismes supervisors que llavors estaven en funcionament: Comissió Nacional de la Competència, Comissió Nacional de l’Energia, Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, Comissió Nacional del Sector Postal, Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals i Comitè de Regulació Ferroviària i Aeroportuària. 

Antigues comissions que formen la CNMC

Antiguas Comisiones que forman la CNMC

El seu objectiu

L’objectiu principal de la CNMC és garantir, preservar i promoure el  funcionament correcte, la transparència i l’existència d’una competència efectiva en tots els mercats i sectors productius, en benefici dels consumidors i dels usuaris. Així com vetllar per una regulació eficient.

La CNMC està sotmesa al control parlamentari, la qual cosa garanteix la seva independència i enforteix la seguretat jurídica de les seves actuacions, que es recullen en les resolucions que aprova el seu Consell.

Quines són les seves functions

Funcions Principals

Quina és la seva estructura?

La CNMC exerceix les seves funcions mitjançant dos òrgans de govern: el Consell i el President, que n’és també del seu Consell.

El Consell és l’òrgan col·legiat de decisió. L’integren deu membres nomenats pel Govern, a proposta del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, entre persones de reconegut prestigi i competència professional en l’àmbit d’actuació de la Comissió. El seu nomenament ha de comptar amb l’aprovació de la Comissió d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital del Congrés dels Diputats que n’examina la seva idoneïtat i l’eventual existència de conflictes d’interès.

El seu mandat és de 6 anys no renovables i està sotmès a un règim estricte d’incompatibilitats. El Consell pot actuar en Ple o en Sala. Amb aquesta finalitat, s’organitza en dues sales: una dedicada a temes de competència (Sala de Competència) i una altra dedicada a la supervisió de sectors regulats (Sala de Supervisió Regulatòria). El Ple l’integren tots els membres del Consell i el presideix el President.

A més, la CNMC té quatre direccions d’instrucció (Competència; Energia; Telecomunicacions i del Sector Audiovisual, així com Transports i del Sector Postal) que depenen del President. Aquestes funcions es completen amb un Departament de Promoció de la Competència i un Departament de Control Intern, que en controla els procediments.

Veure organigrama

cnmc.es

Com funciona

El funcionament de la CNMC s’ajusta a la normativa de la Unió Europea, especialment en els sectors de l’energia, les telecomunicacions, de l’audiovisual, dels transports, postal i de defensa de la competència. Tots ells treballen per facilitar una integració més gran del Mercat Únic de la Unió. Amb aquesta finalitat, la Comissió col·labora de forma regular i periòdica amb altres autoritats de supervisió de la Unió Europea i amb les agències de cooperació dels reguladors europeus en les diverses matèries de la seva competència.

La Direcció de Competència té atribuïdes les funcions d’instrucció recollides en la Llei de Defensa de la Competència, que es segueixen exercint tot mantenint la coherència i el caràcter horitzontal de la normativa de defensa de la competència.

Tant la Direcció de Competència com les altres tres Direccions d’instrucció (Direcció de l’Energia, Direcció de Telecomunicacions i del Sector Audiovisual, així com Direcció de Transports i del Sector Postal) exerceixen les seves funcions d’instrucció amb independència del Consell i no poden rebre indicacions del Govern, tot això per garantir la independència de la seva actuació.

Per què serveixen la competència i la regulació eficient?

A vostè, com a  comprador i consumidor d’articles i serveis, la competència entre els venedors li serveix per disposar d’ofertes més variades, de millor qualitat i a preus més baixos.

A vostè com a empresari, la lliure competència li assegura la igualtat d’oportunitats en el mercat, de forma que l’èxit en els seus negocis dependrà de la seva capacitat, esforç i innovació i no pas de les obstruccions o limitacions que l’imposin altres actors amb un poder de mercat més gran o que duguin a terme conductes il·lícites.

A vostè, com a ciutadà, la competència li serveix perquè la producció nacional sigui més competitiva al món i al seu propi país. La supervisió és, així mateix, una garantia de transparència del bon funcionament dels mercats i del compliment de la legislació vigent.

Com s'efectua la supervisió dels sectors regulats?

Juntament amb les funcions de defensa de la competència que s’atribueixen íntegrament a la CNMC, aquest organisme exerceix funcions en determinats sectors i mercats regulats, on l’aplicació de la normativa de defensa de la competència resulta insuficient per garantir l’existència d’una competència efectiva. Aquests sectors o àmbits són: les comunicacions electròniques i la comunicació audiovisual; els mercats de l’electricitat, del gas natural i de les energies renovables; el sector postal, les tarifes aeroportuàries i el sector ferroviari.

Les funcions de la CNMC sobre els sectors ja anomenats inclouen la supervisió i el control, així como àmplies funcions de resolució de conflictes.

Què pot fer la CNMC per millorar la competència i la regulació efficient?

 • Investigar i sancionar pràctiques anti-competitives a partir de denúncies o per iniciativa pròpia.
 • Dictar recomanacions per millorar les condicions de competència en els diferents mercats.
 • Autoritzar les concentracions o fusions d’empreses i fer-ne un seguiment.
 • Supervisar la conducta de les empreses que operen en els mercats regulats, tramitant i resolent, en el seu cas, procediments sancionadors per pràctiques contràries a la regulació dels sectors econòmics.
 • Assessorar amb recomanacions no obligatòries el sector públic abans de que aprovi les normes.
 • Promoure els valors de la competència i la regulació eficient.
 • Contribuir a la garantia de la unitat de mercat, en el seu cas mitjançant la presentació d’un recurs contenciós-administratiu especial en defensa de la dita unitat de mercat.
 • Supervisar l’aplicació de la normativa en els sectors energètic, de les telecomunicacions, audiovisual, postal i dels transports.
 • Vigilar el bon funcionament i eliminar els entrebancs en el mercat interior a través de la Llei d’Unitat de Mercat.
 • Supervisar les propostes normatives que realitzen els governs perquè compleixin els principis de competència i de regulació eficient, amb capacitat per impugnar normes amb rang inferior a la Llei.  

Algunes actuacions i pràctiques contràries a la competència

 • Diverses empreses es posen d’acord en no competir en preus, fixant els mateixos preus de compra o venda de manera abusiva.
 • Una empresa aplica injustificadament a diferents empreses compradores preus o altres condicions de compra desiguals per els mateixos béns o serveis, posant-ne algunes d’elles en desavantatge davant dels seus competidors.
 • Una empresa obliga a un comprador a acceptar obligacions que no tenen relació amb la compravenda, com ara no comprar a un competidor, comprar un altre producte, etc.
 • Una empresa estableix de forma injustificada zones de venda exclusives per els seus distribuïdors.
 • Una o vàries empreses obstaculitzen de forma artificial l’entrada al mercat de nous competidors.
 • Una administració dicta normes o aprova resolucions que vulneren o impedeixen la unitat de mercat.

Com es presenta una denúncia?

La denúncia per pràctiques contràries a la competència o per la contravenció de la normativa a la que estan subjectes els operadors dels mercats regulats subjectes a supervisió de la CNMC pot ser presentada per qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, nacional o estrangera que tingui coneixement de la transgressió de les normes que vigila la CNMC.

Es  realitza per escrit i s’entrega al registre de la CNMC, descrivint-ne de forma precisa la o les conductes presumptivament anti-competitives o les contràries a la regulació sectorial sobre les que es té coneixement, identificant als responsables i aportant les proves de que disposi.