Revisión de prezos

Verificamos que os prezos do servizo postal universal (SPU) satisfán os principios de accesibilidade, non discriminación, transparencia e orientación a custos, de forma que se incentive a prestación eficiente destes servizos.

Revisamos tamén os prezos dos servizos postais prestados con obrigas de servizo público con ocasión da celebración de procesos electorais.

Ademais, verificamos que os prezos e descontos practicados aos clientes non supoñen incremento das necesidades de financiamento do SPU e da carga financeira inxusta compensable ao operador designado, e que os devanditos prezos e as demais condicións asociadas son transparentes e non discriminatorios.

Últimas resolucións SPU

Últimas 10 resolucións de expedientes de revisión de prezos SPU no ámbito postal.