Promoción da competencia

Promovemos a competencia e a regulación económica eficiente a través da formación e da divulgación. Para iso, elaboramos estudos, informes sobre normativa, guías e recomendacións. Propoñemos en lexitimación activa a remoción de barreiras á competencia efectiva nos mercados que se instauran a través de normas.

Funcións

Estudos e guías

Analizamos o funcionamento dun sector ou dunha rama de actividade económica baixo a óptica da competencia e da regulación económica eficiente, propoñendo recomendacións que, de forma aliñada co interese xeral, favorezan unha maior competencia nos mercados.

Informes

Realizamos informes como parte da nosa función consultiva. Informes de Proxectos Normativos (IPN) sobre actuacións normativas; Informes (INF) sobre actuacións non estritamente normativas (por exemplo, un informe sobre un Prego de contratación pública); ou ben de oficio como informes de posición coa categorización de Propostas (PRO).

Axudas públicas

Analizamos os efectos das axudas públicas sobre a competencia efectiva no mercado, realizando labores puntuais, tanto de avaliación ex ante como ex post. Así mesmo, recollemos e difundimos datos estatísticos que contribúan a formar e divulgar boas prácticas que respecten a competencia e a regulación económica eficiente, todo iso sen prexuízo das competencias atribuídas ás autoridades nacionais e comunitarias en materia de axudas de Estado.

Lexitimación activa 5.4. Barreiras á competencia

Permite impugnar ante os tribunais actos das administracións públicas e disposicións xerais de rango inferior á lei dos que se deriven obstáculos ao mantemento dunha competencia efectiva nos mercados.

Informes económicos en lexitimación activa

Analizamos as restricións á competencia que impugnamos no marco de lexitimación activa, incorporando unha avaliación dos seus efectos e en ocasións unha cuantificación da perda que ocasionan no benestar dos consumidores.

Documentos de traballo en política de competencia e regulación

Investigación económica de tipo empírico nas áreas de competencia e regulación, coa finalidade última de reforzar a política de competencia e regulación en España.

Advocacy/International

A promoción da competencia e da eficiencia económica a nivel internacional é un medio para mellorar o benestar do consumidor. A devandita promoción realízase tanto nos sectores tradicionais como na nova economía dixital, coa presenza e participación en foros internacionais especializados.

Consultas públicas

Sometemos a consulta pública diversas cuestións de interese xeral.

Recomendacións en aprovisionamento público

A adopción de decisións nesta área debe fundamentarse sobre a base do respecto ao principio de libre competencia, dirixido este a conseguir a máxima eficiencia na execución do gasto público. Esta autoridade formula recomendacións de mellora dende esa óptica, tanto dende o tipo de aprovisionamento utilizado como do deseño e desenvolvemento do procedemento seguido.

 

Servizos á súa disposición

Suxestión de informes

Podes colaborar propoñendo novos temas para analizar 

Síguenos por RSS

Engade o noso Feed de promoción da competencia ao teu servizo favorito