Informes económicos en lexitimación activa

Dispoñemos da lexitimación activa para impugnar ante os tribunais actos das administracións públicas e disposicións xerais de rango inferior á lei que sexan contrarios aos principios dunha regulación económica eficiente e favorecedora da competencia.

Os Informes económicos en lexitimación activa realízanse dentro dos procedementos de impugnación ante os tribunais no marco do artigo 5.4 da Lei 3/2013 ou do artigo 27 da Lei 20/2013, teñen carácter pericial, e son elaborados pola Subdirección de Análise Económica no marco da súa plena autonomía e independencia na produción de análise económica e cuantitativa.

O obxectivo dos informes económicos é realizar unha análise económica e cuantitativa das restricións á competencia obxecto de impugnación e dos seus efectos, incorporando en ocasións unha cuantificación do custo que as restricións entrañan para os consumidores. O obxectivo que persegue é reforzar as actuacións de lexitimación activa e deste xeito contribuír á defensa e á promoción da competencia efectiva e á regulación económica eficiente na economía española.

O Plan Estratéxico establece como acción estratéxica 10 a potenciación da lexitimación activa.

 

O Plan Estratéxico establece como acción estratéxica 10 a potenciación da lexitimación activa.

Últimos 10 informes periciales de SAE
Número Expediente Fecha de resolución Asunto
LA/06/2018 ORDENANZA VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO SAN SEBASTIÁN - DONOSTIA Informe económico sobre la ordenanza municipal reguladora del uso de vivienda turística y de alquiler de habitaciones en vivienda habitual para uso turístico del ayuntamiento de San Sebastián - LA/06/2018
LA/08/2018 REGLAMENTO VTC BARCELONA RECURSO 159/18 / 159/2018 Informe económico sobre las restricciones a la competencia incluidas en el reglamento de ordenación de la actividad de transporte urbano discrecional de viajeros con conductor en vehículos de hasta 9 plazas que circula integramente en el ámbito del área metropolitana de Barcelona – LA/08/2018
LA/03/2018 MORATORIA COMERCIAL MALLORCA II Informe económico sobre la suspensión cautelar de autorización para la implantación y ampliación de grandes establecimientos comerciales en la Isla de Mallorca – LA/003/2018
LA/05/2018 MODIFICACIÓN PGOU BILBAO Informe económico sobre la modificación pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao en lo relativo a la regulación del uso de alojamiento turístico – LA/05/2018
LA/04/2018 MORATORIA ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS MADRID Informe económico sobre los acuerdos del ayuntamiento de Madrid en materia de alojamientos turísticos
LA/01/2018 REAL DECRETO 1076/2017 DE 29 DE DICIEMBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN NORMAS COMPLEMENTARIAS AL ROTT EN RELACIÓN CON LA EXPLOTACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR INFORME ECONÓMICO SOBRE LAS RESTRICCIONES A LA COMPETENCIA INCLUIDAS EN EL REAL DECRETO 1076/2017 DE 29 DE DICIEMBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN NORMAS COMPLEMENTARIAS AL ROTT EN RELACIÓN CON LA EXPLOTACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR – LA/01/2018
LA/01/2016 GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. MORATORIA MALLORCA Informe económico sobre la suspensión cautelar de autorización para la implantación y ampliación de grandes establecimientos comerciales en la isla de Mallorca..
UM/010/17 MEDIACIÓN SERVICIOS TAXI CATALUÑA Informe económico sobre el Decreto 314/2016, relativo a la actividad de mediación en los servicios de taxi en Cataluña
LA-CA/01/17 PLAN URBANÍSTICO BILBAO -13.2- informe económico sobre el acuerdo del Ayuntamiento de Bilbao, de 24 de noviembre de 2016, mediante el que se aprueba una modificación de la ordenanza nº 7 para la zona del ensanche del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao
UM/147/16 ITES BILBAO/BILBO Informe económico sobre la reserva de actividad de arquitectos y arquitectos técnicos en la Inspección Técnica de Edificios en Bilbao

Últimos 10 informes periciais de SAE