Conflitos

Resolvemos os conflitos que poidan xurdir entre os operadores ou entre operadores e outras entidades que se beneficien das obrigas de acceso e interconexión, en relación coas obrigas establecidas na Lei xeral de telecomunicacións e a súa normativa de desenvolvemento.

En particular, coñecemos os conflitos sobre as seguintes materias:

  •  Acceso, interconexión e interoperabilidade.
  •  Conservación da numeración (portabilidade).
  • Compartición de infraestruturas.
  • Entre prestadores de servizos de consulta telefónica e operadores de redes públicas telefónicas fixas
  • Relativos ás condicións nas que se ofertará o servizo por xunto de acceso a bandas de frecuencia establecido no artigo 4.6. do Real decreto 458/2011, sobre actuacións en materia de espectro radioeléctrico para o desenvolvemento da sociedade dixital.
  • Itinerancia.
  •  Conflictes transfronterers quan una de les parts estigui establerta en un altre estat membre de la UE.
  • Xestión do múltiple dixital.

 

Últimas resolucións

Últimos 10 conflictos en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
CFT/DTSA/097/19 Resolución por la que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el procedimiento relativo al conflicto interpuesto por ORANGE ESPAGNE, S.A. frente al AYUNTAMIENTO DE MADRID.
CFT/DTSA/069/19 Resolución del conflicto de acceso interpuesto por ORANGE ESPAGNE, S.A.U. frente al AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.
CFT/DTSA/029/19 Resolución del conflicto presentado por ANTENAS Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES, S.L. contra el AYUNTAMIENTO DE SANTOS DE LA HUMOSA.
CFT/DTSA/050/19 CFT/DTSA/050/19
CFT/DTSA/155/19 CFT/DTSA/155/19/PORTABILIDAD COLT vs. DIALOGA
CFT/DTSA/023/18 CFT/DTSA/023/18/WIFI360 vs. TELEFÓNICA MARCO
CFT/DTSA/133/19 Acuerdo por el que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el procedimiento relativo al conflicto interpuesto por BT ESPAÑA COMPAÑÍA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A. frente a ERZIA TECHNOLOGIES S.L.
CFT/DTSA/060/19 Acuerdo por el que se inadmite la solicitud de conflicto de acceso en relación con la renovación de una autorización de ocupación, interpuesta por ORANGE ESPAGNE, S.A. frente al AYUNTAMIENTO DE GANDÍA
CFT/DTSA/008/19 Resolución del conflicto de acceso entre AIREON y la DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS en relación con la información sobre infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas.
CFT/DTSA/048/19 Resolución del conflicto de portabilidad interpuesto por GRUPALIA INTERNET, S.A. frente a DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS, S.A. y OPERADORA DE TELECOMUNICACIONES OPERA, S.L., por las sucesivas denegaciones de portabilidad de un número 902.

Últimos 10 conflitos no ámbito das telecomunicacións