Conflitos

Resolvemos os conflitos que poidan xurdir entre os operadores ou entre operadores e outras entidades que se beneficien das obrigas de acceso e interconexión, en relación coas obrigas establecidas na Lei xeral de telecomunicacións e a súa normativa de desenvolvemento.

En particular, coñecemos os conflitos sobre as seguintes materias:

  •  Acceso, interconexión e interoperabilidade.
  •  Conservación da numeración (portabilidade).
  • Compartición de infraestruturas.
  • Entre prestadores de servizos de consulta telefónica e operadores de redes públicas telefónicas fixas
  • Relativos ás condicións nas que se ofertará o servizo por xunto de acceso a bandas de frecuencia establecido no artigo 4.6. do Real decreto 458/2011, sobre actuacións en materia de espectro radioeléctrico para o desenvolvemento da sociedade dixital.
  • Itinerancia.
  •  Conflictes transfronterers quan una de les parts estigui establerta en un altre estat membre de la UE.
  • Xestión do múltiple dixital.

 

Últimas resolucións

Últimos 10 conflictos en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
CFT/DTSA/010/19 Resolución del conflicto de acceso a infraestructuras presentado por VIRSON COMUNICACIONES, S.L. contra el AYUNTAMIENTO DE FORTUNA.
CFT/DTSA/134/19 Resolución por la que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el procedimiento relativo al conflicto de acceso a infraestructuras marco suscitado entre LYNTIA NETWORKS, S.A.U. y TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.
CFT/DTSA/024/19 Resolución del conflicto de acceso a infraestructuras interpuesto por NOVATIO COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L. contra el AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.
CFT/DTSA/012/20 Resolución por la que se declara concluso por desistimiento el procedimiento relativo al conflicto presentado por SINEASEN, S.L. contra ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L.U.
CFT/DTSA/097/19 Resolución por la que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el procedimiento relativo al conflicto interpuesto por ORANGE ESPAGNE, S.A. frente al AYUNTAMIENTO DE MADRID.
CFT/DTSA/069/19 Resolución del conflicto de acceso interpuesto por ORANGE ESPAGNE, S.A.U. frente al AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.
CFT/DTSA/029/19 Resolución del conflicto presentado por ANTENAS Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES, S.L. contra el AYUNTAMIENTO DE SANTOS DE LA HUMOSA.
CFT/DTSA/050/19 CFT/DTSA/050/19
CFT/DTSA/155/19 CFT/DTSA/155/19/PORTABILIDAD COLT vs. DIALOGA
CFT/DTSA/002/16

Últimos 10 conflitos no ámbito das telecomunicacións