Sancionadores

Correspóndenos o exercicio da potestade sancionadora ante as seguintes infraccións:

 • Infraccións moi graves:
  • O incumprimento das resolucións firmes e medidas preventivas ditadas pola CNMC no exercicio das súas funcións en materia de comunicacións electrónicas.
  • O incumprimento grave das obrigas en materia de acceso, interconexión e interoperabilidade ás que estean sometidos.
  • O incumprimento grave das características e condicións establecidas en materia de portabilidade.
 • Infraccións graves:
  • Negativa ou obstrución a ser inspeccionado, ou a non colaboración coa inspección.
  •  Incumprimento tardío ou defectuoso das resolucións firmes ou das medidas preventivas ditadas pola CNMC.
  • Incumprimento das obrigas en materia de acceso, interconexión e interoperabilidade ás que estean sometidos.interoperabilidad a las que estén sometidos.
  •  Incumprimento das obrigas en materia de acceso, interconexión e interoperabilidade ás que estean sometidos.
  • Incumprimento das características e condicións en materia de portabilidade.
 • Infraccións leves:
  • Non facilitar os datos requiridos pola CNMC ou atrasar inxustificadamente a súa achega cando resulte esixible conforme á normativa reguladora.

Últimas resolucións

Últimas 10 resoluciones de expedientes sancionadores en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha resolución
SNC/DTSA/054/19 SNC/DTSA/054/19
SNC/DTSA/055/19 SNC/DTSA/055/19
SNC/DTSA/056/19 SNC/DTSA/056/19/USO INDEBIDO 902 VODAFONE
SNC/DTSA/057/19 SNC/DTSA/057/19
SNC/DTSA/052/19 SNC/DTSA/052/19
SNC/DTSA/053/19 SNC/DTSA/053/19 OPERA S.L.
SNC/DTSA/045/20 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED por el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.
SNC/DTSA/024/16
SNC/DTSA/110/19 Resolución del procedimiento sancionador, incoado a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.1 y 3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
SNC/DTSA/093/17

Últimas 10 resolucións de expedientes sancionadores no ámbito das telecomunicacións

Expedientes en tramitación

Ver más opciones de búsqueda para estos expedientes