Unidade de Mercado

Garantimos o libre acceso, o exercicio e a expansión das actividades económicas en todo o territorio nacional e velamos pola súa adecuada supervisión.

Funcións

Reclamacións administrativas

Informes emitidos como punto de contacto en reclamacións administrativas efectuadas ao abeiro do artigo 26 da Lei de garantía da unidade de mercado.

Informe en caso de obstáculos ou barreiras á unidade de mercado

Informes emitidos como punto de contacto, ao abeiro do artigo 28 da Lei de garantía da unidade de mercado, en caso de obstáculos ou barreiras relacionadas coa aplicación da devandita Lei postas de manifesto por operadores, consumidores ou usuarios.

Impugnación de actos e disposicións contrarios á unidade de mercado

Interposición de recursos contencioso-administrativos fronte a disposicións, actos ou actuacións administrativas contrarias á unidade de mercado.

 

Información a xulgados e tribunais

Informes emitidos por solicitude de xulgados e tribunais en recursos contencioso-administrativos instados por operadores debido á vulneración da Lei de garantía da unidade de mercado.

Servizos á súa disposición

Secretaría do Consello

Portal web da Secretaría do Consello para a Unidade de Mercado.

Síguenos por RSS

Engade o noso feed da unidade de mercado ao teu servizo favorito