Unitat de Mercat

Garantim el lliure accés, l’exercici i l’expansió de les activitats econòmiques a tot el territori nacional i vetllem perquè la supervisió sigui adequada.

Funcions

Reclamacions administratives

Informes emesos com a punt de contacte en reclamacions administratives efectuades a l’empara de l’article 26 de la Llei de garantia de la unitat de mercat.

Informe en cas d’obstacles o barreres a la unitat de mercat

Informes emesos com a punt de contacte, a l’empara de l’article 28 de la Llei de garantia de la unitat de mercat, en cas d’obstacles o barreres relacionades amb l’aplicació de la llei que hagin posat de manifest operadors, consumidors o usuaris.

Impugnació d’actes i disposicions contraris a la unitat de mercat

Interposició de recursos contenciosos administratius davant de disposicions, actes o actuacions administratives contraris a la unitat de mercat.

 

Informació a jutjats i tribunals

Informes emesos a sol·licitud de jutjats i tribunals en recursos contenciosos administratius instats per operadors a causa de la vulneració de la Llei de garantia de la unitat de mercat.

Serveis a la vostra disposició

Secretaria del Consell

Portal web de la Secretaria del Consell per a la Unitat de Mercat.

Segueix-nos per RSS

Afegeix el nostre feed d’unitat de mercat al teu servei preferit.