Conductes anticompetitives

Conductas prohibides

La competència en els mercats ajuda a aconseguir millors preus, productes i serveis de més qualitat, un nivell de desenvolupament tècnic més avançat i, en definitiva, més productivitat i més competitivitat per a les nostres empreses.

L’existència d’una competència efectiva entre les empreses constitueix un dels elements definitoris de l’economia de mercat, disciplina l’actuació de les empreses i reassigna els recursos productius en favor dels operadors o les tècniques més eficients. Aquesta eficiència productiva es trasllada al consumidor en forma de preus més baixos  o d’un augment de la quantitat oferta dels productes, de la seva varietat i qualitat, amb el consegüent increment del benestar del conjunt de la societat.

Per evitar que aquesta competència es vegi afectada per determinats comportaments de les empreses, perseguim i sancionem conductes anticompetitives perjudicials per als mercats.

Acords prohibits

Està prohibit que les empreses arribin a acords per fixar preus o altres condicions comercials, que es reparteixin el mercat o que posin límits a la producció.

En concret, l’article 1 de la Llei 15/2007 prohibeix “qualsevol acord, decisió o recomanació col·lectiva, o pràctica concertada o conscientment paral·lela que produeixi o pugui produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència en els mercats”.

Un exemple d’aquest tipus d’acords prohibits el trobem en el cas dels càrtels. Diverses empreses d’un mateix sector acorden de manera secreta apujar els preus dels productes i de manera similar, situació que perjudica el mercat i els consumidors. La investigació dels càrtels suposa, de fet, una de les nostres prioritats.

No obstant això, existeixen alguns acords entre empreses que, encara que complirien els requisits de l’article 1 de la Llei 15/2007, no són sancionables perquè es considera que tenen efectes favorables per als consumidors, produeixen millores en  la producció, en la distribució o en la comercialització o fomenten el progrés tècnic. 

Tots aquests efectes positius contrarestarien els efectes perjudicials des del punt de vista de la competència. Un exemple d’aquests acords són alguns registres de morosos que faciliten un funcionament millor de les relacions empresa-clients en un sector determinat. La Llei de defensa de la competència va implantar el sistema d’autoavaluació per les empreses, com fa la Comissió Europea.

 

Abuso de posició dominant

La Llei de defensa de la competència prohibeix l’explotació abusiva per part d’una empresa o diverses de la seva posició dominant.

Una empresa té posició dominant si en el mercat en què actua té capacitat de comportar-se d’una manera relativament independent, sense tenir en compte els proveïdors, clients o competidors.

Exemples d’explotació abusiva d’una posició dominant són:

  • Imposar preus o altres condicions comercials no equitatives.
  • Negar-se de manera injustificada a satisfer les demandes de compra de productes o de prestació de serveis.
  • Subordinar la subscripció de contractes a l’acceptació de prestacions que no tenen relació amb el contracte.

 

Actes deslleails

Podem sancionar, també, els actes de competència deslleial o de denigració de competidors que afectin l’interès públic. 

Qualsevol persona (física o jurídica, interessada o no) pot formular una denúncia de les conductes regulades per la Llei de defensa de la competència.

La denúncia ha de tenir el contingut que descriu l’annex I del Reglament de defensa de la competència.

Guía contra el frau en la licitació pública

Guía

PDF, 2 páginas

Últimes resolucions

Expedients en tramitació

Todos los expedientes de conductas anticompetitivas en tramitación en estos momentos
Número
Expediente
Fecha incoación

S/0011/22

S/0015/23

S/0001/23

S/0006/23

S/0011/23

S/0013/22

S/0001/21

S/0016/21

S/0005/21

S/0641/18

Ver tots els expedients de conductes anticompetitives en tramitació en aquets moments