Portal de transparència

Ley 19/2013, de 9 de diciembre

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, té com a finalitat ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública com a mecanisme per facilitar el control de l’actuació pública.
 

La CNMC, en l’exercici de les seves funcions i activitats, aborda el règim de transparència des de dues perspectives: la publicitat activa i el dret d’accés dels ciutadans a la informació pública.

Informació institucional, organitzativa i de planificació

D’acord amb l’article 6 de la Llei 19/2013, a continuació es publica la informació relativa a les funcions que desenvolupa la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, la normativa que s’aplica i l’estructura organitzativa, inclòs un organigrama actualitzat que identifica els responsables dels diferents òrgans, el seu perfil i la trajectòria professional..

També es detallen els plans i programes anuals i plurianuals en què es fixen objectius concrets, així com les activitats, els mitjans i el temps previst per a la seva consecució. El seu grau de compliment i els resultats són objecte d’avaluació i de publicació periòdica, juntament amb els indicadors de mesura i valoració.

Així mateix, existeix un codi de conducta per al personal de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Per aplicar-lo, es disposa d’una bústia de denúncies interna.

Códi de conducta

 

Informació de rellevància jurídica

D’acord amb l’article 7 de la Llei 19/2013, a continuació es mostren els enllaços per consultar les directrius, instruccions, acords, circulars o respostes a les consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, en la mesura que suposin una interpretació del dret o tinguin efectes jurídics.

Tota l’activitat de la CNMC, incloses també les memòries, els informes, l’anàlisi de propostes normatives i els documents, que s’hagi de sotmetre a un període d’informació pública durant la seva tramitació es pot trobar a través dels dos cercadors següents:

 

 

Últimas 10 Sesiones de Consejo
Número Sesión Sala Fecha Consejo
P/150/20 PLENO SESIÓN 6 MAYO 2020 Pleno del Consejo 06/05/2020
P/149/20 PLENO SESIÓN 29 ABRIL 2020 Pleno del Consejo 29/04/2020
SSR/337/20 SSR 28 DE ABRIL DE 2020 Sala de Supervisión Regulatoria 28/04/2020
SSR/336/20 SSR 24 DE ABRIL DE 2020 Sala de Supervisión Regulatoria 24/04/2020
SC/013/20 SC SESIÓN 21 ABRIL 2020 Sala de Competencia 21/04/2020

 

Si ho preferiu, podeu consultar aquesta mateixa informació navegant de manera estructurada a través dels principals àmbits d’actuació de la CNMC:

 

Informació econòmica, pressupostària i estadística

D’acord amb l’article 8 de la Llei 19/2013, a continuació es mostren els enllaços per consultar la informació relativa als actes de gestió administrativa amb repercussió econòmica o pressupostària, així com dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic

 

 

Respecte a la informació estadística del mateix article 8 de la Llei 19/2013, a l’enllaç següent es poden consultar les dades estadístiques necessàries per valorar el grau de compliment i qualitat dels serveis públics que són competència de la CNMC, així com descarregar les dades en brut en altres formats reutilitzables per altres sistemes d’informació (reutilitzables):

 

Protección de datos

La CNMC es consciente de la importancia de la protección de los datos de carácter personal que gestiona, por lo que tiene muy presente lo dispuesto en el vigente Reglamento General de Protección de Datos y pone a disposición de los interesados el contacto de su Delegado de Protección de Datos, al que pueden plantear todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos en relación con dichos datos: dpd@cnmc.es