Portal de transparència

Ley 19/2013, de 9 de diciembre

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, té com a finalitat ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública com a mecanisme per facilitar el control de l’actuació pública.
 

La CNMC, en l’exercici de les seves funcions i activitats, aborda el règim de transparència des de dues perspectives: la publicitat activa i el dret d’accés dels ciutadans a la informació pública.

Informació institucional, organitzativa i de planificació

D’acord amb l’article 6 de la Llei 19/2013, a continuació es publica la informació relativa a les funcions que desenvolupa la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, la normativa que s’aplica i l’estructura organitzativa, inclòs un organigrama actualitzat que identifica els responsables dels diferents òrgans, el seu perfil i la trajectòria professional..

També es detallen els plans i programes anuals i plurianuals en què es fixen objectius concrets, així com les activitats, els mitjans i el temps previst per a la seva consecució. El seu grau de compliment i els resultats són objecte d’avaluació i de publicació periòdica, juntament amb els indicadors de mesura i valoració.

Així mateix, existeix un codi de conducta per al personal de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Per aplicar-lo, es disposa d’una bústia de denúncies interna.

Códi de conducta

 

Informació de rellevància jurídica

D’acord amb l’article 7 de la Llei 19/2013, a continuació es mostren els enllaços per consultar les directrius, instruccions, acords, circulars o respostes a les consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, en la mesura que suposin una interpretació del dret o tinguin efectes jurídics.

Tota l’activitat de la CNMC, incloses també les memòries, els informes, l’anàlisi de propostes normatives i els documents, que s’hagi de sotmetre a un període d’informació pública durant la seva tramitació es pot trobar a través dels dos cercadors següents:

 

 

Últimas 10 Sesiones de Consejo
Número Sesión Sala Fecha Celebración Consejo
SSR/228/17 SSR SESIÓN 21 DICIEMBRE 2017 Sala de Supervisión Regulatoria 21/12/2017
SSR/227/17 SSR SESIÓN 19 DICIEMBRE 2017 Sala de Supervisión Regulatoria 19/12/2017
SSR/226/17 SSR SESIÓN 14 DICIEMBRE 2017 Sala de Supervisión Regulatoria 14/12/2017
SC/041/17 SC SESIÓN 30 NOVIEMBRE 2017 Sala de Competencia 14/12/2017
SSR/225/17 SSR SESIÓN 5 DICIEMBRE 2017 Sala de Supervisión Regulatoria 05/12/2017

 

Si ho preferiu, podeu consultar aquesta mateixa informació navegant de manera estructurada a través dels principals àmbits d’actuació de la CNMC:

 

Informació econòmica, pressupostària i estadística

D’acord amb l’article 8 de la Llei 19/2013, a continuació es mostren els enllaços per consultar la informació relativa als actes de gestió administrativa amb repercussió econòmica o pressupostària, així com dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic

 

 

Respecte a la informació estadística del mateix article 8 de la Llei 19/2013, a l’enllaç següent es poden consultar les dades estadístiques necessàries per valorar el grau de compliment i qualitat dels serveis públics que són competència de la CNMC, així com descarregar les dades en brut en altres formats reutilitzables per altres sistemes d’informació (reutilitzables):