Concentracions

Informació general

Determinades operacions de concentració econòmica són susceptibles d’afectar de manera significativa el manteniment de la competència efectiva en els mercats. Per això, la Llei de defensa de la competència estableix un sistema de control previ obligatori per la nostra part sobre aquelles concentracions que assoleixin una determinada quota de mercat (art. 8.1a) o un determinat volum de negocis (art. 8.1b), sempre que no hi hagi l’obligació de notificar-les a la Comissió Europea.

Tots dos llindars es basen en la rellevància que tenen aquest tipus d’operacions per als mercats afectats per la concentració (llindar de quota) o per a l’economia espanyola en general (llindar de volum de negocis). 

Qualsevol operació de concentració que s’hagi de comunicar a la CNMC estarà subjecta a una obligació general (amb algunes excepcions) de suspensió de la seva execució fins que no s’hagi autoritzat.

Per notificar una operació de concentració, l’empresa o les empreses adquirents han de completar el formulari de notificació que preveu el Reglament de defensa de la competència, que es troba disponible a la nostra seu electrònica.

En les operacions de concentració que compleixin els llindars de notificació, però que a priori no afectin significativament la competència efectiva (per la falta de solapament entre les parts; quotes reduïdes de mercat de l’entitat resultant; etc.), la Llei de defensa de competència en preveu la notificació mitjançant un formulari abreujat.

La Llei de defensa de la competència configura el procediment de control de concentracions davant la CNMC en dues fases.

En la primera fase, que durarà un màxim d’un mes, s’analitzaran totes les operacions notificades i el Consell decidirà si l’operació notificada s’ha d’arxivar, si és susceptible de ser autoritzada (amb compromisos o sense) o si, al contrari, cal analitzar amb més detall la concentració pels problemes de competència que pugui generar, la qual cosa donarà pas a la segona fase del procediment, en la qual ja es preveu la participació de terceres parts interessades.

Després d’analitzar l’operació de concentració en la segona fase, el Consell resoldrà si la concentració s’ha d’autoritzar de ple o si s’ha d’autoritzar amb compromisos. En el cas que els compromisos no siguin suficients per resoldre els problemes de competència que hàgim identificat, el Consell pot decidir imposar condicions a la concentració que complementin o substitueixin els compromisos proposats per la notificant. Finalment, en cas que no existeixin compromisos o condicions que permetin resoldre els problemes de competència identificats, podem prohibir la concentració.

En el cas que la resolució del Consell sigui de prohibició o subordinació a compromisos o condicions, el Ministeri d’Economia disposarà d’un termini de quinze dies per elevar la concentració al Consell de Ministres. L’acord final, que pot autoritzar la concentració amb condicions o sense, s’ha d’adoptar en un termini màxim d’un mes, i se’ns pot sol·licitar un informe.

 

Taxes

Per analitzar la concentració cal abonar una taxa, la quantia de la qual està definida en l’annex de la Llei 3/2013, de creació de la CNMC, que pot ser modificada per les lleis de pressupostos generals de l’Estat successives.

Per pagar-la s’ha d’omplir el formulari 791, disponible a la nostra seu electrònica.

El pagament des de l’estranger de la taxa per anàlisi i estudi de les operacions de concentració s’ha de fer a través del compte obert a aquest efecte a Banco Popular amb el títol següent: “Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència. Compte per a la recaptació de taxes a l’estranger”. El justificant del pagament de la taxa, que s’ha d’adjuntar al formulari de notificació, serà la còpia del document acreditatiu del pagament.

Los dades del compte per efectuar l'ingrés són les següents:

  • CCC: 0182 2370 4502 0169 5223
  • IBAN: ES34 0182 2370 4502 0169 5223
  • BIC: BBVAESMM

Últimess resolucions

Últimas 10 resoluciones de concentraciones
Número Expediente Tipo Fecha de resolución Resolución
C/1375/23 INDRA / NEGOCIO ATM DE SELEX Adquisición control exclusivo Autorización en 1ª fase
C/1361/22 WONDERBOX / SMARTBOX Adquisición control exclusivo Autorización 1ª fase con compromisos
C/1374/23 SAFRAN / NEGOCIO ELS DE THALES Adquisición control exclusivo Autorización en 1ª fase
C/1373/23 BAVARIAN NORDIC / NEGOCIO DE VACUNAS PARA VIAJES DE EMERGENT BIOSOLUTIONS Adquisición control conjunto Autorización en 1ª fase
C/1372/23 CHIESI / AMRYT Adquisición control exclusivo Autorización en 1ª fase
C/1363/23 ALCAMPO / ACTIVOS DIA Adquisición control exclusivo Autorización 1ª fase con compromisos
C/1371/23 KME / KMD STOLBERG Adquisición control exclusivo Autorización en 1ª fase
C/1367/23 SAREB / FAB Adquisición control exclusivo Autorización en 1ª fase
C/1365/23 FREMMAN / BOLLO Adquisición control exclusivo Autorización en 1ª fase
C/1370/23 GRÜNENTHAL / NEGOCIO DE MEDICAMENTOS DE KKI Adquisición control exclusivo Autorización en 1ª fase

Totes les resolucions de concentracions de l’àmbit de competència

Operacions en tramitació

Todos los Expedientes de concentraciones en tramitación
Número Expediente
C/1336/22 BSC / M.I. TECH
C/1369/23 SONEPAR IBERICA / DIGAMEL - DIGAMEL AROUSA
C/1348/22 LOGISTA PUBLICACIONES / DISTRISUR
C/1305/22 GRIMALDI / TFB

Tots els expedients de conductes anticompetitives en tramitació en aquests moments