Vigilància

Ens encarreguem de verificar que les resolucions o els acords en matèria de competència es compleixin i evitar que es converteixin en simples declaracions teòriques inútils i cares.


La vigilància és el conjunt d’actuacions que tenen per objecte assegurar el compliment de les obligacions (condicions, compromisos i sancions) adoptades pel Consell per tal de preservar o instaurar la competència en els mercats en què aquesta podria haver estat eliminada o afectada negativament.


L’incompliment de les resolucions o els acords adoptats és una infracció molt greu de la Llei de defensa de la competència, que es pot sancionar amb multes de fins al 10% del volum de negoci total de l’empresa incomplidora en l’exercici anterior al de la imposició de la multa, independentment de la imposició de multes coercitives de fins a 12.000 euros/dia, a fi d’obligar a complir el que ordena la resolució i, fins i tot, ordenar la desconcentració en el cas que s’incompleixin les condicions o els compromisos als quals es va subordinar. en el caso de incumplimiento de las condiciones/compromisos a las que se subordinó la misma.