Mercat de gas

La supervisió del mercat de gas

Supervisem el grau i l’efectivitat de l’obertura i la competència del mercat de gas natural, inclòs el nivell dels preus a l’engròs i de la competència en el mercat al detall de gas natural.

Emetem una gran quantitat d’informes de supervisió sobre el mercat a l’engròs, el mercat al detall i la gestió tècnica del sistema.

Anualment publiquem un informe que recull una anàlisi de l’evolució del mercat de gas natural a Espanya, en què s’inclou la informació estadística del nombre de clients i del consum de gas a Espanya, amb el desglossament estadístic per segments de consum i àrea geogràfica.

Informes anuals del gas

Tots els informs anuals del gas

 

Emetem un informe anual per a la Comissió Europea sobre la situació del mercat d’electricitat i gas a Espanya.

Mercat a l'engròs del gas

Supervisem el mercat organitzat de gas (MIBGAS) i n’analitzem el grau de liquiditat, transparència i nivell de competència.

Fem un seguiment del mercat a l’engròs de gas en l’àmbit nacional i internacional, que es recull mensualment en un informe de supervisió del mercat a l’engròs i aprovisionament de gas. En aquest informe oferim informació sobre els mercats internacionals de gas (inclòs el GNL) i el mercat de gas a Espanya, i fem un seguiment de la demanda, les existències, els fluxos internacionals de gas i els preus dels mercats a l’engròs. També recollim informació sobre l’evolució mensual del proveïment de gas natural al mercat espanyol i el grau de diversificació de subministrament.

Informes de supervisió del mercat a l'engros

Últimos 3 informes supervisión mercado mayorista
Número Expediente Fecha Período
IS/DE/004/21 BOLETÍN INFORMATIVO DEL MERCADO MAYORISTA DE GAS Y APROVISIONAMIENTO. AÑO 2021. DICIEMBRE 2021
IS/DE/004/21 BOLETÍN INFORMATIVO DEL MERCADO MAYORISTA DE GAS Y APROVISIONAMIENTO. AÑO 2021. NOVIEMBRE 2021
IS/DE/004/21 BOLETÍN INFORMATIVO DEL MERCADO MAYORISTA DE GAS Y APROVISIONAMIENTO. AÑO 2021. OCTUBRE 2021

Tots  elsinformes de supervisió del mercat a l'engros

Mercat al detall de gas


Supervisem el grau i l’efectivitat de l’obertura del mercat i la competència del mercat al detall de gas natural.

Supervisem el funcionament del mercat al detall, del subministrament al consumidor final i l’activitat de comercialització d’últim recurs.

En els nostres informes trimestrals recollim les dades més significatives de l’evolució del mercat al detall de gas natural a Espanya, així com les quotes de mercat dels diferents grups empresarials, per volum de vendes i per nombre de clients.Supervisamos el grado y la efectividad de la apertura del mercado y de la competencia en el mercado minorista de gas natural.

 

Informes trimestrals  de supervisió del mercat al detall

Últimos 3 informes supervisión mercado minorista
Número Expediente Fecha Período
IS/DE/006/21 BOLETÍN INFORMATIVO DEL MERCADO MINORISTA DE GAS. AÑO 2021. TERCER TRIMESTRE 2021
IS/DE/006/21 BOLETÍN INFORMATIVO DEL MERCADO MINORISTA DE GAS. AÑO 2021. SEGUNDO TRIMESTRE 2021
IS/DE/006/21 BOLETÍN INFORMATIVO DEL MERCADO MINORISTA DE GAS. AÑO 2021. PRIMER TRIMESTRE 2021

Tots els informes trimestrals de supervisió del mercat al detall
 

En els informes de supervisió del mercat al detall de gas natural per comunitats autònomes, analitzem l’evolució del mercat de gas natural en cada comunitat autònoma, inclosos el nombre de clients, l’evolució de la demanda de gas i l’evolució de les quotes de mercat de les diferents comercialitzadores, tant en termes de vendes com en nombre de clients.

Informes de supervisió del mercat al detall de gas natural per cc.aa.

Últimos 3 informes de supervisión del mercado minorista de gas natural por CCAA
Número Expediente Fecha
IS/DE/016/20 IS MERCADO DE GAS POR CCAA. AÑO 2019.
IS/DE/016/19 IS MERCADO DE GAS POR CCAA. AÑO 2018.
IS/DE/016/18 IS MERCADO DE GAS POR CCAA. AÑO 2017

Todos los informes de supervisión del mercado minorista de gas natural por cc.aa.

Informes de supervisión de los cambios de comercializador de energía eléctrica y gas

Últimos informes de supervisión de los cambios de comercializador de energía eléctrica y gas
Número Nombre Fecha informe Período
IS/DE/014/21 IS SOBRE CAMBIOS DE COMERCIALIZADOR. AÑO 2021 PRIMER TRIMESTRE 2021
IS/DE/020/20 INFORME DE SUPERVISIÓN DEL EFECTIVO CONSENTIMIENTO DEL CONSUMIDOR AL CAMBIO DE COMERCIALIZADOR julio 2019 a junio 2020
IS/DE/014/20 IS SOBRE CAMBIOS DE COMERCIALIZADOR. AÑO 2020. -TRIMESTRAL- . Cuarto trimestre 2020

Tots els informs de supervisió de los cambios de comercializador de energía eléctrica y gas

Informes de supervisión de las ofertas del mercado minorista de gas y electricidad recogidas en el comparador de ofertas

Últimos 3 informes de supervisión de las ofertas del mercado minorista de gas y electricidad recogidas en el comparador de ofertas
Número Expediente Fecha Período
IS/DE/011/18 IS DE LAS OFERTAS COMERCIALES DE GAS Y ELECTRICIDAD -INFORMADAS AL COMPARADOR DE OFERTAS- ANUAL 2017 y AVANCE 2018
IS/DE/011/16 IS DE LAS OFERTAS COMERCIALES DE GAS Y ELECTRICIDAD -INFORMADAS AL COMPARADOR DE OFERTAS- ANUAL JUNIO 2014-JUNIO 2016
IS/DE/011/15 IS DE LAS OFERTAS COMERCIALES DE GAS Y ELECTRICIDAD INFORMADAS AL COMPARADOR OFERTAS. ANUAL JUNIO 2013-JUNIO 2014

Tots els informes de supervisió de les ofertes del mercat al detall de gas i electricitat que recull el comparador d’ofertes

 

Gestió tècnica del sistema gasista


Trimestralment recollim informació sobre la gestió tècnica del sistema gasista, les entrades i sortides de gas, el balanç del sistema, els nivells d’existències, l’operació i el manteniment de les instal·lacions de transport.

Informes de supervisió de la gestió técnica del sistema

Últimos 3 informes supervisión de la gestión técnica del sistema -trimestral-
Número Expediente Fecha Período
IS/DE/005/20 IS GESTIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA. AÑO 2020. -TRIMESTRAL- AÑO 2020
IS/DE/005/20 IS GESTIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA. AÑO 2020. -TRIMESTRAL- 2º TRIMESTRE 2020
IS/DE/005/20 IS GESTIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA. AÑO 2020. -TRIMESTRAL- 1er TRIMESTRE DE 2020

Tots els informes de supervisió de la gestió tècnica del sistema —trimestral— 

Participem en el grup de treball del Comitè de Seguiment del Sistema Gasista (CSSG) i en tenim la secretaria. La finalitat d’aquest comitè és elaborar les propostes de revisió i modificació de les normes de gestió tècnica del sistema.
 

Informes sobre autorizaciones de instalaciones de gas

Últimos 3 informes sobre autorizaciones administrativas gas
Número Expediente Fecha
INF/DE/002/22 SOLICITUD INFORME DGPEM. GASODUCTO DE TRANSPORTE PRIMARIO ZARAGOZA-CALATAYUD
INF/DE/003/22 SOLICITUD INFORME DGPEM. GASODUCTO ZARAGOZA-HARO
INF/DE/005/22 SOLICITUD INFORME DGPEM.MODIFICACIÓN DE LA POSICIÓN 15.09X.2 DE CHILCHES -ANEXO AL GASODUCTO BARCELONA-VALENCIA-VASCONGADAS-

Todos los informes sobre autorizaciones administrativas gas

Informes de supervisión de los mecanismos de asignación de capacidad

Todos los informes de supervisión de mecanismos de asignación de capacidad

Listados de comercializadores de gas natural

Publicamos y mantenemos actualizado un listado con los comercializadores que han comunicado a la Administración competente el inicio de su actividad.

Publicamos y mantenemos actualizado un listado de empresas comercializadoras con sus respectivos números de teléfono de atención al cliente y direcciones de página web, especificando cuáles son la comercializadoras de último recurso.

En los siguientes informes se pueden consultar las variaciones en los listados de comercializadores en los últimos años:

Últimos 3 informes de altas y bajas de comercializadores de gas
Número Expediente Fecha
IS/DE/018/22 IS DE LAS ALTAS Y BAJAS DE COMERCIALIZADORES DE GAS. AÑO 2021.
IS/DE/018/21 IS DE LAS ALTAS Y BAJAS DE COMERCIALIZADORES DE GAS. AÑO 2020
IS/DE/018/20 IS DE LAS ALTAS Y BAJAS DE COMERCIALIZADORES DE GAS. AÑO 2019. -ANUAL- .

Todos los informes en las variaciones en los listados de comercializadores

Mercado de Gas Licuado del Petróleo (GLP) canalizado

El Gas Licuado del Petróleo (GLP) canalizado se encuentra regulado en gran medida por la normativa gasista, por lo que la supervisión de este mercado se incluye en el ámbito del mercado de gas natural.

Anualmente, analizamos la evolución del mercado de GLP distribuido por redes de canalización.

Últimos informes supervisón del mercado GLP canalizado

Últimos 3 informes supervisón del mercado GLP canalizado
Número Expediente Fecha Período
IS/DE/008/22 IS DEL MERCADO DE GLP CANALIZADO. AÑO 2021. AÑO 2021
IS/DE/008/21 IS DEL MERCADO DE GLP CANALIZADO. AÑO 2020. AÑO 2020
IS/DE/008/20 IS DEL MERCADO DE GLP CANALIZADO. AÑO 2019. -ANUAL- . AÑO 2019

Todos los informes supervisón del mercado GLP canalizado