Control de continguts

Menors

Pel que fa a la protecció de menors, tenim encomanada la funció de controlar el compliment de les obligacions imposades per fer efectius els drets dels menors

Drets dels menors

Los menores tienen el derecho a que su imagen y voz  no sean utilizadas en los servicios de comunicación audiovisual sin su consentimiento o el de su representante legal, de acuerdo con la normativa vigente.

Els menors tenen el dret que la seva imatge i veu no s’utilitzin en els serveis de comunicació audiovisual sense el seu consentiment o el del representant legal, d’acord amb la normativa vigent.

En qualsevol cas, queda prohibida la difusió del nom, la imatge o altres dades que permetin identificar els menors en el context de fets delictius o emissions que en discuteixin la tutela o filiació.

Continguts i horaris de protecció

Tots els productes audiovisuals han de disposar d’una qualificació per edats.

Queda prohibit emetre continguts audiovisuals que puguin perjudicar seriosament el desenvolupament físic, mental o moral dels menors i, en particular, programes que incloguin escenes de pornografia o violència gratuïta.

Per a la televisió en obert, s’estableix un horari de protecció general entre les 6 h i les 22 h, durant el qual no es poden emetre continguts que puguin ser perjudicials per al desenvolupament físic, mental o moral dels menors, és a dir, que es qualifiquin com a no recomanats per a menors de 18 anys. Aquests continguts es poden emetre fora d’aquest horari de protecció general, sempre precedits per un avís acústic i visual.

Així mateix, per a la televisió en obert, s’estableixen tres franges horàries considerades de protecció reforçada durant les quals no es poden emetre continguts qualificats com a no recomanats per a menors de 12 anys.

 • De dilluns a divendres, de 8 h a 9 h i de 17 h a 20 h.
 • Dissabtes, diumenges i dies festius d’àmbit estatal, de 9 h a 12 h.

Els programes dedicats a jocs d’atzar i apostes només es poden emetre entre la 1 h i les 5 h. 

Els programes amb contingut relacionat amb l’esoterisme i les paraciències només es poden emetre entre les 22 h i les 7 h.

Per la seva part, quan el servei de comunicació audiovisual es faci mitjançant un catàleg de programes, els prestadors hauran d’elaborar catàlegs separats per als continguts que puguin perjudicar seriosament el desenvolupament físic, mental o moral dels menors.

Comunicacions comercials

En horari de protecció al menor, els prestadors del servei de comunicació audiovisual no poden inserir comunicacions comercials que promoguin el culte al cos i el rebuig de l’autoimatge, com ara productes per aprimar-se, intervencions quirúrgiques o tractaments d’estètica, que incitin al rebuig social per la condició física, o a l’èxit a causa de factors de pes o estètica.

Les comunicacions comercials no han de produir perjudici moral o físic als menors.

Les resolucions pel que fa als requeriments o les infraccions en matèria de protecció al menor es troben en els àmbits relacionats amb requeriments o resolucions sancionadores.

Últimes resolucions

Totes les resolucions d’expedients de control de continguts de publicitat en l’àmbit audiovisual

Publicitat

Pel que fa a la publicitat, exercim el control sobre el compliment de les obligacions, les prohibicions i els límits a l’exercici del dret d’efectuar comunicacions comercials audiovisuals, d’acord amb el que estableix la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual.

En aquest sentit, els controls sobre la publicitat són:

 • Supervisar la publicitat il·lícita i prohibida, i parar especial esment en la publicitat encoberta.
 • Supervisar una realització adequada dels patrocinis i els emplaçaments de producte
 • Controlamos los límites máximos de emisión de autopromoción (5 minutos por hora de reloj) y de mensajes publicitarios y de televenta (12 minutos por hora de reloj), teniendo en cuenta las exclusiones fijadas en este último cómputo por la Ley.
 • Vigilar el nombre d’interrupcions publicitàries permeses en determinats programes, com pel·lícules per a la televisió, llargmetratges, informatius, programes infantils o esdeveniments esportius
 • Controlar el principi d’identificació i separació entre la publicitat i la programació, així com el respecte dels missatges publicitaris a la integritat dels programes en què s’insereixen.
 • Resoldre els assumptes sobre el caràcter no publicitari dels anuncis de servei públic o de caràcter benèfic, si les persones interessades ho sol·liciten (se n’exclou el còmput publicitari).

Les resolucions pel que fa als requeriments o les infraccions en matèria de publicitat es troben en els àmbits relacionats amb requeriments o resolucions sancionadores.

Últimes resolucions

Últimas 10 resoluciones de expedientes de publicidad en el ámbito audiovisual
Número
Asunto
Fecha de resolución
Tipo publicidad

EC/DTSA/032/20

07 oct. 2022

Todas las resoluciones de expedientes de control de contenidos de publicidad en el ámbito audiovisual

Accessibilitat

La normativa garanteix el dret de les persones amb discapacitat visual o auditiva a una accessibilitat universal a la comunicació audiovisual, d’acord amb les possibilitats tecnològiques. Això es pot fer per diversos mitjans: la subtitulació, la interpretació amb llengua de signes i l’audiodescripció dels continguts, amb l’objectiu de garantir la qualitat del servei i la satisfacció de les persones destinatàries.

Per a això, la Llei general de la comunicació audiovisual estableix uns percentatges mínims de programes subtitulats i una quantitat d’hores a la setmana d’interpretació amb llengua de signes i d’audiodescripció.

Aquestes obligacions s’apliquen als serveis de comunicació audiovisual televisiva en obert i de cobertura estatal o autonòmica.

A la CNMC controlem que es compleixin aquestes obligacions en l’àmbit estatal.

CANALS PRIVATS EN OBERT

 • SubtitulaT: 75%
 • Audiodescripciò: 2 hores semanals
 • Llengua de signes: 2 hores semanals

CANALS DE SERVEI PÚBLIC

 • Subtitulat: 90%
 • Audiodescripciò: 10 hores semanals
 • Llengua de signes: 10 hores semanals