Comptabilitat analítica de l’operador designat per prestar el Servei Postal Universal

Verifiquem anualment els comptes analítics de l’operador designat i comprovem, entre altres coses, que diferencien de manera clara cadascun dels serveis i productes que formen part del SPU i els altres serveis i productes.

Últimes resolucions

Últimes 10 resolucions de verificació de comptabilitat analítica en l’àmbit postal.