Servei universal i comptabilitat reguladora

El servei universal és el conjunt de serveis la prestació dels quals es garanteix a tots els usuaris finals, independentment de la seva localització geogràfica, amb una qualitat determinada i a un preu assequible. Els diferents serveis que el formen són:

  • El dret de connexió a la xarxa telefònica pública des d’una ubicació fixa que permeti l’accés funcional a Internet i al servei telefònic disponible al públic.
  • El dret de disposar de guies i serveis de consultes de persones abonades.
  • Els telèfons públics de pagament.
  • Les tarifes i condicions especials per a usuaris amb discapacitats i amb necessitats específiques.
  •  La gratuïtat de les trucades als serveis d’emergència.
  • El servei de consulta telefònica sobre números de persones abonades (11818). El 11818 va deixar de funcionar l’1 de gener del 2012, ja que els números de consulta (118) s’oferien en competència i no calia mantenir-los com a part del servei universal.

La Llei d’economia sostenible va establir que a partir del 2012 la connexió a la xarxa pública de comunicacions electròniques amb capacitat d’accés funcional a Internet, garantida pel servei universal de telecomunicacions, ha de permetre comunicacions de dades en banda ampla a una velocitat en sentit descendent d’1 Mb/s.

Verifiquem i aprovem la declaració anual del cost net del servei universal efectuada pels operadors obligats a prestar-lo. Posteriorment, determinem el cost net del servei universal per a cada any i, d’altra banda, si aquest cost suposa una càrrega injustificada per als operadors obligats a prestar-lo. En aquest cas, s’ha d’obrir el mecanisme de finançament del servei universal.

En aquest cas, establim quins operadors estan obligats a compartir el cost net d’aquest exercici i concretem els imports exactes amb què cadascun dels operadors ha de contribuir al que s’anomena Fons Nacional del Servei Universal (FNSU). La normativa actual, encomana a la CNMC cobrar els imports anteriors així com transferir-los als operadors prestadors del SU.

D’altra banda, establim els sistemes comptables de costos que s’han d’aplicar als operadors declarats amb poder significatiu de mercat i que estan obligats a mantenir una comptabilitat reguladora per fer possible la fixació de preus regulats, concretant a més el format i els mètodes comptables que aquests han de fer servir.

Fem la revisió anual dels resultats de costos dels operadors obligats per tenir informació sobre els ingressos, els costos i els marges dels serveis. En aquesta revisió, comprovem que els operadors compleixin els criteris establerts i ordenem, si escau, les modificacions pertinents i aportem informació rellevant per a diverses decisions reguladores.

També determinem les taxes de retorn que cal considerar per calcular els costos de capital en la comptabilitat de costos reguladora, amb la finalitat de preveure una taxa raonable de rendiment sobre les inversions efectuades.

Fons nacional del servei universal

Últimas 10 resoluciones del Fondo nacional del servicio universal en el ámbito telecomunicaciones
Número
Asunto
Fecha de resolución

Todas las resoluciones del fondo nacional del servicio universal en el ámbito telecomunicaciones

 

Por otra parte, establecemos los sistemas de contabilidad de costes que deben aplicarse a los operadores declarados con poder significativo de mercado y que están obligados a mantener una contabilidad regulatoria para hacer posible la fijación de precios regulados, concretando además el formato y los métodos contables que estos deben utilizar.

Anualmente revisamos que estos operadores cumplan los criterios establecidos y ordenamos, en su caso, las modificaciones pertinentes.

Verificación y determinación coste neto servicio universal

Últimas 10 resoluciones de Verificación y determinación coste neto servicio universal en el ámbito telecomunicaciones
Número
Asunto
Fecha de resolución

Todas las resoluciones de Verificación y determinación coste neto servicio universal en el ámbito telecomunicaciones

Verificación de contabilidad analítica

Últimas 10 resoluciones de verificación de contabilidad analítica en el ámbito telecomunicaciones
Número
Asunto
Fecha de resolución

Todas las resoluciones de verificación de contabilidad analítica en el ámbito telecomunicaciones