Anàlisi de mercats

Definim i analitzem periòdicament els mercats de comunicacions electròniques per determinar si els mercats es desenvolupen en un entorn de competència efectiva i imposar, en cas contrari, les obligacions específiques, que calguin, a l’operador o els operadors que hagin estat designats amb poder significatiu de mercat.

Per a això, analitzem els mercats de referència corresponents, identifiquem i fem públics l’operador o els operadors que tinguin un poder significatiu de mercat per, finalment, imposar, mantenir o modificar determinades obligacions específiques als operadors esmentats.

En canvi, si determinem que el mercat es desenvolupa en un entorn de competència efectiva, suprimim les obligacions que puguin tenir imposades els operadors per haver estat designats, en anàlisis anteriors, amb poder significatiu de mercat.

 

La revisió dels mercats s’ha d’efectuar en un termini de tres anys, a partir del moment que s’adopti la mesura anterior relativa a aquest mercat, i en el termini de dos anys després que s’adopti la recomanació o qualsevol actualització d’aquesta per a mercats no notificats prèviament a la Comissió Europea.

Resolucions definitives d’anàlisi de mercats vigents

En les resolucions definitives de les anàlisis de mercats vigents es determina l’existència de poder significatiu de mercat d’un operador o de diversos i s’imposen obligacions als operadors esmentats. Les resolucions es publiquen per data d’aprovació.

 

Mercat 2/2014: mercat de terminació de trucades vocals en xarxes mòbils individuals

La terminació mòbil és un servei a l’engròs que es presta entre operadors de xarxes. Cada operador mòbil l’ofereix a la resta d’operadors (tant fixos com mòbils) perquè aquests puguin completar les trucades telefòniques que gestionen i que tenen com a destinació un abonat connectat a la xarxa d’operador mòbil.

Mercat 14/2003: mercat de línies llogades troncals a l’engròs

El mercat a l’engròs de línies llogades troncals regula el servei mitjançant el qual se subministra la capacitat de transmissió simètrica i sense funcionalitats de commutació que l’usuari pugui controlar entre dos nodes de la xarxa troncal de l’operador demandant del servei, independentment de la tecnologia utilitzada per subministrar la capacitat.

Mercat 15/2003: mercat d’accés i origen de trucades a les xarxes públiques de telefonia mòbil

Els serveis d’accés i origen de trucades a les xarxes mòbils són els serveis a l’engròs mitjançant els quals un operador mòbil amb xarxa ofereix accés i capacitat a un operador que no disposa de drets d’ús de l’espectre, a fi que aquest últim pugui prestar serveis de trucades de veu i dades als clients finals. Aquests serveis a l’engròs són imprescindibles perquè els operadors mòbils virtuals puguin prestar serveis al detall.

 

Mercats 1/2007 i 2/2007: mercat al detall d’accés a la xarxa telefònica pública en una ubicació fixa (mercat 1/2007) i mercat a l’engròs d’accés i origen de trucades en xarxes fixes (mercat 2/2007)

El mercat al detall d’accés a la xarxa telefònica pública en una ubicació fixa (mercat 1/2007) es defineix com la posada a disposició dels usuaris finals dels recursos que fan possible que es gaudeixi del servei telefònic. D’aquesta manera, l’usuari pot fer i rebre trucades de veu, fax o tenir accés a xarxes de dades.

El servei a l’engròs d’origen de trucades (mercat 2/2007) és el que permet a un operador entregar la trucada d’un client connectat físicament a la seva xarxa a un segon operador que estigui interconnectat amb el primer, en els casos en què el client hagi seleccionat el segon operador perquè li trameti la trucada.

Aquest mercat de referència també inclou el servei de lloguer de la línia telefònica (AMLT), que permet als operadors alternatius d’accés indirecte prestar als clients finals una única factura per tots els serveis d’accés i telefonia fixa.

Mercats 3a, 3b i 4/2014: mercats d’accés local a l’engròs facilitat en una ubicació fixa i els mercats d’accés de banda ampla a l’engròs

El mercat d’accés local a l’engròs facilitat en una ubicació fixa comprèn el conjunt d’infraestructures que permeten a l’operador establir un canal de transmissió fins a l’usuari final. Aquest mercat inclou els serveis a l’engròs de desagregació del parell de coure i de desagregació de la fibra òptica fins a la llar, que inclou alhora la desagregació virtual del bucle de fibra òptica.

Els mercats d’accés de banda ampla a l’engròs comprenen l’accés no físic o virtual a la xarxa, inclòs l’accés indirecte, en una ubicació fixa mitjançant la qual un operador que presta el servei d’accés de banda ampla als seus usuaris finals ho fa sobre la xarxa d’un altre operador amb accés als usuaris finals mitjançant una connexió entre la seva xarxa i la xarxa d’aquest altre operador.

Mercat 3/2007: mercat de terminació de trucades a les xarxes públiques individuals de cada operador de telefonia fixa

El servei a l’engròs de terminació de trucades en xarxes fixes és un dels serveis necessaris per prestar el servei al detall de trànsit telefònic fix. El proporciona un operador de xarxa telefònica fixa a la resta d’operadors, tant fixos com mòbils, perquè aquests puguin completar les trucades que gestionen i que tenen com a destinatari un abonat connectat a la xarxa telefònica fixa esmentada.

Mercat 18/2003: mercat a l’engròs de transmissió de senyals de televisió

Són els serveis de transmissió de senyals de televisió Es poden definir com els que inclouen el conjunt d’activitats tècniques que consisteixen a posar a disposició del públic continguts audiovisuals elaborats pels difusors mitjançant serveis de telecomunicacions com a canal de distribució.

Mercat 6/2007: mercat de línies llogades terminals a l’engròs

El servei a l’engròs de línies llogades és el servei de transmissió que s’ofereix a altres operadors per a la connexió permanent entre dos punts a través d’una xarxa pública de telecomunicacions. Les línies llogades terminals són les que es proveeixen a altres operadors pels quals se subministra un tram de circuit que formarà part de la xarxa d’accés de l’operador que demanda el servei, independentment de la tecnologia utilitzada per subministrar la capacitat.


Últimes resolucions

Últimas 10 resoluciones de análisis de mercados en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Número de revisión Fecha de resolución
ANME/DTSA/003/18 Resolución por la cual se aprueba la definición y análisis de los mercados de terminación de llamadas al por mayor en redes telefónicas públicas individuales facilitada en una ubicación fija -mercado 1/2014- , la designación de operadores con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas. 25 jul. 2019
ANME/DTSA/001/18 Resolución por la cual se aprueba la definición y análisis del mercado mayorista del servicio portador de difusión de la señal de televisión -mercado 18/2003- , la designación del operador con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas. 17 jul. 2019
ANME/DTSA/003/18 ANME/DTSA/003/18 13 jun 2019
ANME/DTSA/001/18 Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea, al Ministerio de Economía y Empresa, a las Autoridades Nacionales de Reglamentación de otros Estados miembros de la Unión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas el proyecto de medida relativo a la definición y análisis del mercado mayorista del servicio portador de difusión de la señal de televisión -mercado 18/2003- , la designación del operador con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas. 14 maig 2019
ANME/DTSA/001/17 Resolución por la cual se aprueba la definición y análisis de los mercados de segmentos troncales de líneas arrendadas al por mayor, la designación del operador con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas. 18 gen. 2018
ANME/DTSA/002/17 Resolución por la cual se aprueba la definición y análisis de los mercados de terminación de llamadas vocales en redes móviles individuales -mercado 2/2014- , la designación de operadores con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas -ORECE- . 18 gen. 2018
ANME/DTSA/002/17 Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea, al ORECE, al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad el proyecto de medida relativo a la definición y análisis de los mercados de terminación de llamadas vocales en redes móviles individuales -Mercado 2/2014- , la designación de operadores con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas. 16 nov. 2017
ANME/DTSA/001/17 Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea, al ORECE, al Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital y al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad el proyecto de medida relativo a la definición y análisis de los mercados de segmentos troncales de líneas arrendadas al por mayor, la designación del operador con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas. 16 nov. 2017
ANME/DTSA/002/16 Resolución por la cual se aprueba la definición y análisis del mercado mayorista de acceso y originación en redes móviles -mercado 15/2003- y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas. 04 abr. 2017
ANME/DTSA/002/16 Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea, al ORECE, al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad el proyecto de medida relativo a la definición y análisis del mercado mayorista de acceso y originación en redes móviles. 16 febr. 2017

Últimes 10 resolucions d’anàlisis de mercat en l’àmbit de les telecomunicacions.