Supervisió i control de les tarifas aeroportuàries

Informem, tant sobre el document quinquennal de regulació aeroportuària (DORA) com sobre les actualitzacions anuals de les tarifes. Vetllem perquè Aena no apliqui aquestes tarifes de manera discriminatòria.
Informem, respecte al DORA i les seves modificacions, sobre els aspectes següents, i fem especial atenció al fet que la proposta que faci Aena garanteixi la sostenibilitat de la xarxa aeroportuària:


·         Les previsions de trànsit que detalla l’aeroport per a cada any del quinquenni d’aplicació del DORA.
·         Els estàndards de qualitat del servei, instrumentats a través d’un nombre determinat d’indicadors, per a cada aeroport i per a cada any del quinquenni.
·         Les inversions previstes en el quinquenni consistents amb la resta del contingut del DORA que donin resposta als estàndards de capacitat de les infraestructures i de qualitat de servei. Això implica, entre altres dades, que el valor anual de les inversions previstes en el quinquenni sigui el que s’inclogui en la base d’actius regulada (BAR) de cada any.
·         Els costos operatius i de capital anuals que es prendran com a base per calcular l’ingrés màxim anual per passatger (IMAP), que servirà de base per actualitzar les tarifes.
·         Els valors de l’IMAP per a cada any del quinquenni.
·         Els valors que permetin establir els incentius o les penalitzacions anuals per la qualitat del servei prestat i les penalitzacions per retard en l’execució de les inversions planificades aplicables per determinar l’ingrés màxim anual per passatger ajustat (IMAAJ) corresponent a cada exercici.
·         Els costos per cada servei aeroportuari bàsic i la contribució dels costos que es recuperen amb cada tarifa a la determinació de l’IMAP.


D’altra banda, i pel que fa a les actualitzacions anuals de les tarifes aeroportuàries d’Aena, supervisem que aquestes s’ajustin al percentatge d’aplicar l’ingrés màxim anual per passatger ajustat (IMAAJ), d’acord amb el que preveu la Llei 18/2014. Així mateix, declarem la inaplicació de les modificacions establertes per Aena quan s’hagin produït incomplint la normativa.

Últimes resolucions

Últimas 10 resoluciones de expedientes de supervisiones de tarifas aeroportuarias
Número
Nombre
Fecha resolución

Totes les resolucions