Mercat elèctric

Supervisem el funcionament i el grau de competència en el mercat elèctric, tant en el mercat a l’engròs com en el mercat al detall, així com l’operació del sistema. Gestionem el sistema de garanties d’origen i l’etiquetatge de l’electricitat procedent de fonts renovables.

 

Informes de supervisió

Supervisem el grau i l’efectivitat de l’obertura del mercat i de la competència, tant en el mercat a l’engròs com en el mercat al detall, que inclouen les reclamacions que plantegen els consumidors d’energia elèctrica i de gas natural i les subhastes regulades de contractació a termini d’energia elèctrica, entre d’altres.

Informes de supervisió del mercat a l’engròs a termini

Informes de seguiment

Últimos 3 informes de seguimiento
Número Expediente Fecha Período
IS/DE/003/20 IS MERCADOS A PLAZO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. AÑO 2020. -MENSUAL- . MAYO 2020
IS/DE/003/20 IS MERCADOS A PLAZO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. AÑO 2020. -MENSUAL- . ABRIL 2020
IS/DE/003/20 IS MERCADOS A PLAZO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. AÑO 2020. -MENSUAL- . MARZO 2020

Tots els  informes de seguiment

Tots els informes de subhastes de contractació a termini

Tots els informes de subhastes de contractació a termini

 

Informes de supervisió del mercat peninsular a l’engròs al comptat d’electricitat

Últimos 3 informes de supervisión del mercado mayorista spot
Número Expediente Fecha Período
IS/DE/013/20 IS MERCADO PENINSULAR MAYORISTA AL CONTADO DE ELECTRICIDAD AÑO 2019
IS/DE/013/19 IS MERCADO PENINSULAR MAYORISTA AL CONTADO DE ELECTRICIDAD AÑO 2018
IS/DE/013/17 IS MERCADO PENINSULAR MAYORISTA AL CONTADO DE ELECTRICIDAD AÑO 2017

Tots els informes de supervisió del mercat peninsular a l’engròs al comptat d’electricitat

Del mercat  ibèric d'electricitat (MIBEL)

Mibel

mibel.com

Estudio sobre comparativa de los precios MIBEL (contado y plazo) con otros mercados europeos y su relación con el mercado único

Estudio

 

 

Estudio sobre el mercado de derechos de emisión de CO2

Acceso a la sala de prensa del MIBEL

De supervisió del merkat al detall

Informes de supervisió del mercat al detall d'electricitat

Últimos 3 informes de supervisión del mercado minorista de electricidad
Número Expediente Fecha Período
IS/DE/027/19 IS MERCADO MINORISTA DE ELECTRICIDAD. 2018 AÑO 2018
IS/DE/033/18 IS MERCADO MINORISTA DE ELECTRICIDAD. 2017 AÑO 2017
IS/DE/041/17 IS MERCADO MINORISTA DE ELECTRICIDAD. 2016 AÑO 2016

Todos los informes de supervisión del mercado minorista de electricidad

Informes de supervisió dels canvis de comercialitzadora d’energia elèctrica i gas

Últimos informes de supervisión de los cambios de comercializador de energía eléctrica y gas
Número Nombre Fecha informe Período
IS/DE/014/19 IS SOBRE CAMBIOS DE COMERCIALIZADOR. AÑO 2019. -TRIMESTRAL- . CUARTO TRIMESTRE 2019
IS/DE/014/19 IS SOBRE CAMBIOS DE COMERCIALIZADOR. AÑO 2019. -TRIMESTRAL- . TERCER TRIMESTRE 2019
IS/DE/014/19 IS SOBRE CAMBIOS DE COMERCIALIZADOR. AÑO 2019. -TRIMESTRAL- . SEGUNDO TRIMESTRE 2019

Todos los informes de supervisión de los cambios de comercializador de energía eléctrica y gas

Informes de supervisió de les ofertes del mercat al detall de gas i electricitat que recull el comparador d’ofertes

Últimos 3 informes de supervisión de las ofertas del mercado minorista de gas y electricidad recogidas en el comparador de ofertas
Número Expediente Fecha Período
IS/DE/011/18 IS DE LAS OFERTAS COMERCIALES DE GAS Y ELECTRICIDAD -INFORMADAS AL COMPARADOR DE OFERTAS- ANUAL 2017 y AVANCE 2018
IS/DE/011/16 IS DE LAS OFERTAS COMERCIALES DE GAS Y ELECTRICIDAD -INFORMADAS AL COMPARADOR DE OFERTAS- ANUAL JUNIO 2014-JUNIO 2016
IS/DE/011/15 IS DE LAS OFERTAS COMERCIALES DE GAS Y ELECTRICIDAD INFORMADAS AL COMPARADOR OFERTAS. ANUAL JUNIO 2013-JUNIO 2014

Tots els informes de supervisió de les ofertes del mercat al detall de gas i electricitat que recull el comparador d’ofertes

Informes sobre el seguiment i l’aplicació de les dades procedents d’equips de mesura tipus 5

Últimos 10 informes sobre el seguimiento y aplicación de los datos procedentes de equipos de medida tipo 5
Número Expediente Fecha
IS/DE/002/19 IS EQUIPOS INTEGRADOS EN EL SISTEMA DE TELEGESTIÓN. AÑO 2018. -ANUAL- .
IS/DE/002/18 IS EQUIPOS INTEGRADOS EN EL SISTEMA DE TELEGESTIÓN. AÑO 2017
IS/DE/002/17 IS EQUIPOS INTEGRADOS EN EL SISTEMA DE TELEGESTIÓN. SEGUNDO SEMESTRE 2016.
IS/DE/002/16 IS EQUIPOS INTEGRADOS EN EL SISTEMA DE TELEGESTIÓN.SEGUNDO SEMESTRE 2015 Y PRIMER SEMESTRE 2016
IS/DE/002/16 IS EQUIPOS INTEGRADOS EN EL SISTEMA DE TELEGESTIÓN.SEGUNDO SEMESTRE 2015 Y PRIMER SEMESTRE 2016

Tots els informes sobre el seguiment i l’aplicació de les dades procedents d’equips de mesura tipus 5

Butlletins d’indicadors elèctrics

Últimos 3 boletines de indicadores eléctricos
Número Expediente Fecha Período
IS/DE/012/20 IS BOLETÍN INDICADORES ELÉCTRICOS 2020. JULIO 2020
IS/DE/012/20 IS BOLETÍN INDICADORES ELÉCTRICOS 2020. JUNIO 2020
IS/DE/012/20 IS BOLETÍN INDICADORES ELÉCTRICOS 2020. MAYO 2020

Tots els informes de butlletins d’indicadors elèctrics

Informe anual per a la Comissió Europea sobre la situació del mercat d’electricitat i gas a Espanya

 

Preus del mercat de producció d’energia elèctrica

Publiquem els preus del mercat de producció d’energia elèctrica

Últimas estadísticas
Título Periodo Fecha de publicación
Precios mercado 2020 2020
Precios mercado 2019 2019
Precios mercado 2018 2018

Vegeu totes les estadístiques de preus del mercat de producció d’energia elèctrica

 

Vendes de règim especial

Vegeu totes les estadístiques de règim especial

 

Llistes de comercialitzadores, distribuïdores d’energia elèctrica i consumidors directes en el mercat elèctricista

Publiquem la llista de comercialitzadores que han comunicat l’inici de la seva activitat al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i, si escau, a l’administració competent i que no n’han comunicat el cessament.

Publiquem la llista de comercialitzadores de referència i les seves dades de contacte pel que fa a les sol·licituds d’atorgament del bo social i la recepció de consultes.

Publiquem la llista dels telèfons gratuïts a través dels quals el consumidor es pot adreçar al seu distribuïdor per a possibles incidències de seguretat a les seves instal·lacions, així com també els portals web de cada distribuïdor d’energia elèctrica en què es pot consultar la corba de càrrega horària facturada del seu punt de subministrament.

Publiquem la llista de gestors de càrregues del sistema que han comunicat l’inici de la seva activitat al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i, si escau, a l’Administració competent i que no n’han comunicat la finalització.

Listado de gestores de carga del sistema 
15 de diciembre de 2017

Publiquem la llista de consumidors directes en mercat que han comunicat l’inici de la seva activitat al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i, si escau, a l’Administració competent i que no n’han comunicat la finalització.

 

Sistema de garanties d’origen i etiquetatge de l’electricitat

Gestionem el sistema de garantia d’origen de l’electricitat que procedeix de fonts d’energia renovables i de cogeneració d’alta eficiència, com a organisme responsable a tot el territori espanyol de l’expedició i la resta de tràmits de les garanties que s’esmenten. Així mateix, anualment duem a terme l’etiquetatge d’electricitat que les empreses comercialitzadores han de mostrar amb caràcter obligatori.