Mercat elèctric

Supervisem el funcionament i el grau de competència en el mercat elèctric, tant en el mercat a l’engròs com en el mercat al detall, així com l’operació del sistema. Gestionem el sistema de garanties d’origen i l’etiquetatge de l’electricitat procedent de fonts renovables.

Informes de supervisió

Supervisem el grau i l’efectivitat de l’obertura del mercat i de la competència, tant en el mercat a l’engròs com en el mercat al detall, que inclouen les reclamacions que plantegen els consumidors d’energia elèctrica i de gas natural i les subhastes regulades de contractació a termini d’energia elèctrica, entre d’altres.

Informes de supervisió del mercat a l’engròs a termini

Informes de seguiment

Últimos 3 informes de seguimiento
Número
Expediente
Fecha
Período

Tots els  informes de seguiment

Tots els informes de subhastes de contractació a termini

Tots els informes de subhastes de contractació a termini

 

Informes de supervisió del mercat peninsular a l’engròs al comptat d’electricitat

Últimos 3 informes de supervisión del mercado mayorista spot
Número
Expediente
Fecha
Período

Tots els informes de supervisió del mercat peninsular a l’engròs al comptat d’electricitat

Del mercat  ibèric d'electricitat (MIBEL)

Mibel

mibel.com

Consulta pública del CR MIBEL a los participantes en el mercado mayorista de electricidad en relación a posibles medidas para mejorar la liquidez de los mercados a plazo del MIBEL (realizada entre el 22 de diciembre de 2020 y el 29 de enero de 2021)

Estudio sobre comparativa de los precios MIBEL (contado y plazo) con otros mercados europeos y su relación con el mercado único

Estudio

 

 

Estudio sobre el mercado de derechos de emisión de CO2

Estudio

 

Acceso a la sala de prensa del MIBEL

De supervisió del merkat al detall

Informes de supervisió del mercat al detall d'electricitat

Últimos 3 informes de supervisión del mercado minorista de electricidad
Número
Expediente
Fecha
Período

IS/DE/027/23

Año 2022 y avance 2023

IS/DE/027/22

AÑO 2021

IS/DE/027/21

AÑO 2020

Todos los informes de supervisión del mercado minorista de electricidad

Informes de supervisió dels canvis de comercialitzadora d’energia elèctrica i gas

Últimos informes de supervisión de los cambios de comercializador de energía eléctrica y gas
Número
Nombre
Fecha informe
Período

Todos los informes de supervisión de los cambios de comercializador de energía eléctrica y gas

Informes de supervisió de les ofertes del mercat al detall de gas i electricitat que recull el comparador d’ofertes

Últimos 3 informes de supervisión de las ofertas del mercado minorista de gas y electricidad recogidas en el comparador de ofertas
Número
Expediente
Fecha
Período

Tots els informes de supervisió de les ofertes del mercat al detall de gas i electricitat que recull el comparador d’ofertes

Informes sobre el seguiment i l’aplicació de les dades procedents d’equips de mesura tipus 5

Tots els informes sobre el seguiment i l’aplicació de les dades procedents d’equips de mesura tipus 5

Butlletins d’indicadors elèctrics

Últimos 3 boletines de indicadores eléctricos
Número
Expediente
Fecha
Período

IS/DE/012/23

Información demanda en b.c. hasta agosto 2023 y demanda en consumo hasta mayo 2023

Tots els informes de butlletins d’indicadors elèctrics

Informe anual per a la Comissió Europea sobre la situació del mercat d’electricitat i gas a Espanya

 

Preus del mercat de producció d’energia elèctrica

Publiquem els preus del mercat de producció d’energia elèctrica

Últimas estadísticas
Título
Periodo
Fecha de publicación

2024

2023

2022

Vegeu totes les estadístiques de preus del mercat de producció d’energia elèctrica

 

Vendes de règim especial

Vegeu totes les estadístiques de règim especial

 

Llistes de comercialitzadores, distribuïdores d’energia elèctrica i consumidors directes en el mercat elèctricista

Publiquem la llista de comercialitzadores que han comunicat l’inici de la seva activitat al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i, si escau, a l’administració competent i que no n’han comunicat el cessament.

Publiquem la llista de comercialitzadores de referència i les seves dades de contacte pel que fa a les sol·licituds d’atorgament del bo social i la recepció de consultes.

Publiquem la llista dels telèfons gratuïts a través dels quals el consumidor es pot adreçar al seu distribuïdor per a possibles incidències de seguretat a les seves instal·lacions, així com també els portals web de cada distribuïdor d’energia elèctrica en què es pot consultar la corba de càrrega horària facturada del seu punt de subministrament.

Publiquem la llista de gestors de càrregues del sistema que han comunicat l’inici de la seva activitat al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i, si escau, a l’Administració competent i que no n’han comunicat la finalització.

Listado de gestores de carga del sistema 
15 de diciembre de 2017

Publiquem la llista de consumidors directes en mercat que han comunicat l’inici de la seva activitat al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i, si escau, a l’Administració competent i que no n’han comunicat la finalització.

 

Sistema de garanties d’origen i etiquetatge de l’electricitat

Gestionem el sistema de garantia d’origen de l’electricitat que procedeix de fonts d’energia renovables i de cogeneració d’alta eficiència, com a organisme responsable a tot el territori espanyol de l’expedició i la resta de tràmits de les garanties que s’esmenten. Així mateix, anualment duem a terme l’etiquetatge d’electricitat que les empreses comercialitzadores han de mostrar amb caràcter obligatori.