Registres, SGDA y Taxes

Les persones interessades a explotar les xarxes i prestar serveis de comunicacions electròniques al territori espanyol han de notificar-ho prèviament a la CNMC per inscriure’s al registre d’operadors.

Així mateix, tenim un registre de numeració i un registre de paràmetres d’informació dels serveis de televisió digital terrestre.

També gestionem el sistema de gestió de dades de persones abonades (SGDA) a través del qual es posen les dades sobre les persones abonades al servei telefònic disponible al públic a disposició dels prestadors de serveis de guies i de consulta telefònica sobre números de persones abonades (118AB), dels prestadors de serveis d’emergència i dels agents facultats dels Cossos i les Forces de Seguretat de l’Estat.

Registre d’operadors de xarxes i serveis de comunicacions electròniques

Normativa

Les persones interessades a explotar les xarxes i prestar serveis de comunicacions electròniques al territori espanyol tenen l’obligació de notificar-ho prèviament a la CNMC per inscriure’s al registre d’operadors, d’acord amb la normativa següent.

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones

boe.es

Norma derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, con efectos de 30 de junio de 2022, por la disposición derogatoria única.a) de la Ley 11/2022, de 28 de junio, sin perjuicio de lo dispuesto en sus disposiciones transitorias. Ref. BOE-A-2022-10757

 

Formularis disponibles

 

Registro de numeración

Normativa

minetad.gob.es

Registro de numeración

numeracionyoperadores.cnmc.es

Últimos movimientos del Registro de numeración

numeracionyoperadores.cnmc.es

Solicitud de numeración

Control anual de la numeración y control semestral de la numeración para servicios de mensajes

Registro de parámetros de TDT

Normativa

Entidades habilitadas para la explotación de canales digitales

Gestores del múltiple digital

Asignaciones de parámetros de la TDT

Identificadores de servicio

Actualizado el 10 de marzo de 2021

Identificadores de trama de transporte

Actualizado el 10 de marzo de 2021

Suministro y recepción de los datos de los abonados a través del Sistema de Gestión de Datos de Abonados (SGDA)

Normativa

Formularios disponibles

Últimas Resoluciones de Registros y SGDA

Resoluciones relevantes en materia de Registro

Resolucions de registre de numeració

Totes les resolucions de registre de numeració

Resolucions de registre de paràmetres de TDT

Totes les resolucions de registre de paràmetres de TDT

Resolucions d’autorització d’accés a dades de la persona abonada (SGDA)

Últimes 10 resolucions de SGDA en l’àmbit de les telecomunicacions.

Memòria de despeses de les autoritats nacionals de reglamentació