QUÈ ÉS LA CNMC?

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) és l’organisme que promou i defensa el bon funcionament de tots els mercats en interès dels consumidors i de les empreses.

És un organisme públic amb personalitat jurídica pròpia. És independent del Govern i està sotmès al control parlamentari. Va entrar en funcionament el 7 d’octubre del 2013.

CONTINGUTS

Acceso al vídeo

Quin n’és l’origen?

El 2013 el Parlament va decidir unificar els organismes reguladors i l’autoritat de competència a fi de garantir la seguretat jurídica i la confiança institucional, i evitar duplicitats innecessàries en el control de cada operador i decisions contradictòries en la mateixa matèria. Així mateix, amb la reforma de l’arquitectura institucional dels reguladors es va pretendre aprofitar economies d’escala i regular els sectors administrats adoptant una visió integradora i polièdrica des del punt de vista de la regulació i la defensa de la competència per adaptar-la als canvis que s’han produït en l’entorn econòmic en benefici dels consumidors.

La CNMC es va crear el 2013 a partir de la integració d’aquests sis organismes: Comissió Nacional de la Competència, Comissió Nacional d’Energia, Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, Comissió Nacional del Sector Postal, Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals i Comitè de Regulació Ferroviària i Aeroportuària.

L’origen d’aquests organismes era divers: el de la Comissió Nacional de Competència (CNC) es troba en la fusió del Tribunal de Defensa de la Competència (creat el 1963 i enfortit per la Llei de competència del 1989) i el Servei de Defensa de la Competència, a través de la Llei 15/2007, de defensa de la competència. El 1996 es crea la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT) i el 1998, la Comissió Nacional d’Energia (CNE), que absorbia la Comissió Nacional del Sistema Elèctric (CNSE, 1994). El 2010 es va crear el Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals (CEMA) i va entrar en funcionament la Comissió Nacional del Sector Postal (CNSP). El 2011 es va crear la Comissió de Regulació Econòmica Aeroportuària (CREA).

L’aparició d’una pluralitat d’organismes reguladors va obeir a la liberalització de la indústria de xarxa, el final dels monopolis estatals i la necessitat d’adaptar la normativa econòmica espanyola a l’europea.

Antigues comissions que formen la CNMC

Antiguas Comisiones que forman la CNMC

L'objectiu

L’objectiu principal de la CNMC és promoure i defensar el bon funcionament de tots els mercats en interès dels consumidors i de les empreses. 

La CNMC està sotmesa al control parlamentari, cosa que en garanteix la independència i n’incrementa la seguretat jurídica.

Funcions principals de la CNMC

Principales funciones de la CNMC

Quina estructura té?

La CNMC exerceix les seves funcions a través de dos actors de govern: el Consell i el president, que també ho és del Consell.

El Consell és l’òrgan col·legiat de decisió. Està integrat per deu membres nomenats pel Govern, a proposta del Ministre d’Economia, entre persones de prestigi reconegut i competència professional en l’àmbit d’actuació de la Comissió, prèvia compareixença davant la Comissió corresponent del Congrés dels Diputats. El seu mandat és de 6 anys no renovables i està sotmès a un estricte règim d’incompatibilitats. 

A més, la CNMC té quatre direccions d’instrucció (Competència; Energia; Telecomunicacions i del Sector Audiovisual, així com Transports i del Sector Postal)

Vegeu-ne l'organigrama

cnmc.es

Com funciona

La CNMC actua d’acord amb els principis d’independència, de seguretat jurídica i de transparència. Aquest plantejament inspira el sistema de funcionament del Consell en ple i sales i la distribució d’assumptes, que reserva al Ple els més complexos, en els quals cal unificar criteris per oferir una solució equilibrada i integral dels problemes en benefici dels ciutadans i de les empreses.

El funcionament de la CNMC s’ajusta a la normativa de la Unió Europea, especialment en els sectors de les telecomunicacions i l’energia, que busca una integració més gran del mercat únic de la Unió. A aquest efecte, la Comissió col·labora de manera regular i periòdica amb altres autoritats de supervisió de la Unió Europea i amb les agències de cooperació dels reguladors europeus en matèria d’energia i de comunicacions electròniques.

La Direcció de Competència té atribuïdes les funcions d’instrucció que recull la Llei de defensa de la competència, les quals es continuen exercint al mateix temps que es manté la coherència i el caràcter horitzontal de la normativa de defensa de la competència.

Tant la Direcció de Competència com les tres direccions d’instrucció restants (Direcció d’Energia, Direcció de Telecomunicacions i del Sector Audiovisual i Direcció de Transports i del Sector Postal) exerceixen funcions de recerca i supervisió dels sectors independentment del Consell.

Per a què serveixen la competència i la regulació eficient?

Com a comprador i consumidor d’articles i serveis que sou, la competència entre els venedors us serveix per disposar d’ofertes més variades, de millor qualitat i d’un preu inferior.

Com a empresari que sou, la lliure competència us assegura l’èxit en els negocis i dependrà de la vostra capacitat i esforç, no de les obstruccions o limitacions, que us imposin d’altres amb més poder de mercat.

Com a ciutadà que sou, la competència us serveix perquè la producció nacional sigui més competitiva al món i al mateix país.

Com es duu a terme la supervisió dels sectors regulats?

Juntament amb les funcions de defensa de la competència que s’atribueixen íntegrament a la CNMC, aquest organisme exerceix funcions, amb caràcter singular, en determinats sectors i mercats regulats, en els quals aplicar normativa de defensa de la competència resulta insuficient per garantir-ne el funcionament correcte i, en definitiva, l’existència d’una competència efectiva. Aquests sectors o àmbits són els següents: les comunicacions electròniques i la comunicació audiovisual, els mercats de l’electricitat i de gas natural, el sector postal, el sector aeroportuari i determinats aspectes del sector ferroviari.

Les funcions de la CNMC sobre els sectors esmentats les han exercit tradicionalment els organismes reguladors sectorials, ja que se’n requereix la independència respecte dels interessos públics i privats que hi puguin confluir. En particular, inclouen funcions de supervisió i control, així com àmplies funcions de resolució de conflictes.

Què pot fer la CNMC per millorar la competència??

 • Investigar i sancionar pràctiques anticompetitives a partir de denúncies o per iniciativa pròpia.
 • Dictar recomanacions per millorar les condicions de competència en els diferents mercats.
 • Autoritzar les concentracions o fusions d’empreses i fer-ne un seguiment.
 • Supervisar la conducta de les empreses que operen en els mercats regulats, tramitant i resolent, si escau, procediments sancionadors per pràctiques contràries a la regulació dels sectors econòmics.
 • Promoure els valors de la competència i de la regulació eficient. Per a això, ha posat en marxa iniciatives com els “Diàlegs de Compliance”, en els quals el sector públic i el privat comparteixen les millors pràctiques en el compliment de les lleis.
 • Contribuir a la garantia de la unitat de mercat, en aquest cas mitjançant la presentació d’un recurs contenciós administratiu especial en defensa de la unitat de mercat esmentada.

Algunes actuacions i pràctiques contràries a la competència

 • Diverses empreses es posen d’acord per no competir en preus i fixen els mateixos preus de compra o venda de manera abusiva.
 • Una empresa aplica injustificadament a diferents empreses compradores preus o altres condicions de compra desiguals per als mateixos béns o serveis, cosa que en posa algunes en desavantatge davant els competidors.
 • Una empresa obliga un comprador a acceptar obligacions que no tenen relació amb la compravenda, com no comprar a un competidor, comprar un altre producte, etc.
 • Una empresa estableix de manera injustificada zones de venda exclusives per als seus distribuïdors.
 • Una o diverses empreses obstaculitzen de manera artificial l’entrada al mercat de nous competidors.
 • Una administració dicta normes o aprova resolucions que vulneren o impedeixen la unitat de mercat.

Com es presenta una denúncia?

La denúncia per pràctiques contràries a la competència o per la contravenció de la normativa a què estan subjectes els operadors dels mercats regulats subjectes a supervisió de la CNMC pot ser presentada per qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, nacional o estrangera que tingui coneixement de la transgressió de les normes que vigila la CNMC.

 

S’ha de fer per escrit i lliurar-la al registre de la CNMC, descrivint de manera precisa la conducta o les conductes presumptament anticompetitives o contràries a la regulació sectorial sobre les quals es té coneixement, identificant-ne els responsables i aportant les proves de què es disposi.