Que é a CNMC?

A Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) é o organismo que promove e defende o bo funcionamento de todos os mercados en interese dos consumidores e das empresas.

É un organismo público con personalidade xurídica propia. É independente do Goberno e está sometido ao control parlamentario. Entrou en funcionamento o 7 de outubro de 2013.

 

CONTIDOS

 • Cal é a súa orixe?
 • O seu obxectivo
 • Cales son as súas funcións?
 • Cal e a súa estrutura?
 • Cómo funciona?
 • Para qué serven a competencia e a regulación eficiente?
 • Cómo se efectúa a supervisión dos sectores regulados?
 • Qué pode facer a CNMC para mellorar a competencia?
 • Algunhas actuacións e prácticas contrarias á competencia
 • Cómo se presenta unha denuncia?

Acceso al vídeo

Cal é súa orixe?

En 2013 o Parlamento decidiu unificar os organismos reguladores e a autoridade de competencia co fin de garantir a seguridade xurídica e a confianza institucional, o que evita duplicidades innecesarias no control de cada operador e decisións contraditorias na mesma materia. Coa reforma da arquitectura institucional dos reguladores pretendeuse, así mesmo, aproveitar economías de escala e regular os sectores administrados adoptando unha visión integradora e poliédrica dende o punto de vista da regulación e a defensa da competencia para adaptala aos cambios que se produciron no ámbito económico en beneficio dos consumidores. 

A CNMC creouse en 2013 a partir da integración destes seis organismos: Comisión Nacional da Competencia, Comisión Nacional de Enerxía, Comisión do Mercado das Telecomunicacións, Comisión Nacional do Sector Postal, Consello Estatal de Medios Audiovisuais e Comité de Regulación Ferroviaria e Aeroportuaria.

A orixe destes organismos era diversa: a da Comisión Nacional de Competencia (CNC) encóntrase na fusión do Tribunal de Defensa da Competencia (creado en 1963 e fortalecido pola Lei de Competencia de 1989) e o Servizo de Defensa da Competencia, a través da Lei 15/2007, de defensa da competencia. En 1996 créase a Comisión do Mercado das Telecomunicacións (CMT) e en 1998, a Comisión Nacional de Enerxía (CNE), que absorbía a Comisión Nacional do Sistema Eléctrico (CNSE, 1994). En 2010 tivo lugar a creación do Consello Estatal de Medios Audiovisuais (CEMA) e a entrada en funcionamento da Comisión Nacional do Sector Postal (CNSP). En 2011 creouse a Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria (CREA).

A aparición dunha pluralidade de organismos reguladores obedeceu á liberalización da industria de rede, ao final dos monopolios estatais e á necesidade de adaptar a normativa económica española á europea.

Antigas Comisións que forman a CNMC

Antiguas Comisiones que forman la CNMC

O seu obxectivo

O obxectivo principal da CNMC é promover e defender o bo funcionamento de todos os mercados en interese dos consumidores e das empresas

A CNMC está sometida ao control parlamentario, o que garante a súa independencia e incrementa a seguridade xurídica.

Cales son as súas funcións?

Principales funciones de la CNMC

Cal é súa estrutura?

A CNMC exerce as súas funcións a través de dous órganos de goberno: o Consello e o Presidente, que o é tamén do seu Consello.

O Consello é o órgano colexiado de decisión. Está integrado por dez membros nomeados polo Goberno, a proposta do Ministro de Economía, entre persoas de recoñecido prestixio e competencia profesional no ámbito de actuación da Comisión, logo de comparecencia ante a Comisión correspondente do Congreso dos Deputados. O seu mandato é de 6 anos non renovables e está sometido a un estrito réxime de incompatibilidades.

Ademais, a CNMC ten catro direccións de instrución (Competencia; Enerxía; Telecomunicacións e do Sector Audiovisual, así como Transportes e do Sector Postal).

Ver organigrama

cnmc.es

Cómo funciona?

A CNMC actúa conforme aos principios de independencia, seguridade xurídica e transparencia. Esta formulación inspira o sistema de funcionamento do Consello en Pleno e Salas e a distribución de asuntos que reserva ao Pleno os máis complexos onde é necesario unificar criterios para ofrecer unha solución equilibrada e integral dos problemas en beneficio dos cidadáns e das empresas.

O funcionamento da CNMC axústase á normativa da Unión Europea, especialmente nos sectores de telecomunicacións e enerxía, que busca unha maior integración do Mercado Único da Unión. Para tal efecto, a Comisión colabora de forma regular e periódica con outras autoridades de supervisión da Unión Europea e coas axencias de cooperación dos reguladores europeos en materia de enerxía e de comunicacións electrónicas..

A Dirección de Competencia ten atribuídas as funcións de instrución recollidas na Lei de defensa da competencia, que seguen exercéndose mantendo a coherencia e o carácter horizontal da normativa de defensa da competencia.

Tanto a Dirección de Competencia coma as tres Direccións de Instrución restantes (Dirección de Enerxía, Dirección de Telecomunicacións e do Sector Audiovisual, así como Dirección de Transportes e do Sector Postal) exercen as súas funcións de investigación e supervisión dos sectores con independencia do Consello.

Para qué serven a competencia e a regulación eficiente?

A vostede, como comprador e consumidor de artigos e servizos, a competencia entre os vendedores sérvelle para dispoñer de ofertas máis variadas, de mellor calidade e a menor prezo.

A vostede como empresario, a libre competencia asegúralle o éxito nos seus negocios e dependerá da súa capacidade e do seu esforzo e non das obstrucións ou limitacións que lle impoñan outros con maior poder de mercado.

A vostede, como cidadán, a competencia sérvelle para que a produción nacional sexa máis competitiva no mundo e no propio país.

Cómo se efectúa a supervisión dos sectores regulados?

Xunto ás funcións de defensa da competencia que se atribúen integramente á CNMC, este organismo exerce funcións, con carácter singular, en determinados sectores e mercados regulados, onde a aplicación da normativa de defensa da competencia resulta insuficiente para garantir o seu correcto funcionamento e, en definitiva, a existencia dunha competencia efectiva. Estes sectores ou ámbitos son os seguintes: as comunicacións electrónicas e a comunicación audiovisual, os mercados da electricidade e de gas natural, o sector postal, o sector aeroportuario e determinados aspectos do sector ferroviario

As funcións da CNMC sobre os citados sectores foron tradicionalmente desempeñadas polos organismos reguladores sectoriais, por requirirse a independencia respecto dos intereses públicos e privados que puidesen confluír. En particular, abranguen funcións de supervisión e control, así como amplas funcións de resolución de conflitos.

Qué pode facer a CNMC para mellorar a competencia?

 • Investigar e sancionar prácticas anticompetitivas a partir de denuncias ou por propia iniciativa.
 • Investigar e sancionar prácticas anticompetitivas a partir de denuncias ou por propia iniciativa.
 • Ditar recomendacións para mellorar as condicións de competencia nos distintos mercados.
 • Autorizar as concentracións ou fusións de empresas e facer un seguimento destas.
 • Supervisar a conduta das empresas que operan nos mercados regulados, tramitando e resolvendo, se é o caso, procedementos sancionadores por prácticas contrarias á regulación dos sectores económicos.
 • Asesorar con recomendacións non obrigatorias o Goberno antes de que aprobe as normas. Para iso puxo en marcha iniciativas como os “Diálogos de Compliance” nos que o sector público e o privado comparten as mellores prácticas no cumprimento das leis.
 • Promover os valores da competencia e da regulación eficiente. Para iso puxo en marcha iniciativas como os “Diálogos de Compliance” nos que o sector público e o privado comparten as mellores prácticas no cumprimento das leis.
 • Contribuír á garantía da unidade de mercado, nese caso mediante a presentación dun recurso contencioso-administrativo especial en defensa da devandita unidade de mercado.

Algunhas actuacións e prácticas contrarias á competencia

 • Varias empresas póñense de acordo en non competir en prezos, fixando os mesmos prezos de compra ou venda de xeito abusivo.
 • Unha empresa aplica inxustificadamente a distintas empresas compradoras prezos ou outras condicións de compra desiguais para os mesmos bens ou servizos, poñendo algunhas delas en desvantaxe fronte aos seus competidores.
 • Unha empresa obriga a un comprador a aceptar obrigas que non teñen relación coa compravenda, como non lle comprar a un competidor, comprar outro produto, etc.
 • Unha empresa establece de forma inxustificada zonas de venda exclusivas para os seus distribuidores.
 • Unha administración dita normas ou aproba resolucións que vulneran ou impiden a unidade de mercado.

Cómo se presenta unha denuncia?

A denuncia por prácticas contrarias á competencia ou pola contravención da normativa á que se suxeitan os operadores dos mercados regulados suxeitos a supervisión da CNMC pode ser presentada por calquera persoa física ou xurídica, pública ou privada, nacional ou estranxeira que teña coñecemento da transgresión das normas que vixía a CNMC.

Realízase por escrito e entrégase no rexistro da CNMC, describindo de forma precisa a ou as condutas presuntamente anticompetitivas ou contrarias á regulación sectorial sobre as que se ten coñecemento, identificando os responsables e achegando as probas das que dispoña.